Mua hàng:0983715689 Diễn đàn   Đặt câu hỏi
Hỗ trợ sử dụng Tư vấn mua hàng
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Phản hồi, ý kiến góp ý của bạn với 1VS Phản hồi - góp ý
Hotline:(0988-721-127)
(04) 3514-85-50
(04) 3514-85-51
(04) 3514-84-30
Ý kiến nhận xét

Chị Trần Thị Lâm - Kế toán - Công ty cổ phần Tập đoàn Thái An

"...Lúc bắt đầu sử dụng, bên mình cũng gặp nhiều khó khăn vì chưa quen với phần mềm mới. Tuy nhiên khi đã hiểu các nguyên tắc làm việc của 1C thì mình nhận thấy đây là công cụ đắc lực cho người sử dụng trong việc việc kiểm tra, kiểm soát và đưa ra báo cáo giúp đơn giản hóa công việc của mình...".

Anh Trần Quang Thiện - Chủ Nhà sách cô Hường

"... Mình đặc biệt ưa dùng tính năng tổ chức danh mục phân cấp không giới hạn của phần mềm: hàng hóa và khách hàng được ghi nhận theo từng nhóm nhỏ. Điều này không chỉ hỗ đắc lực cho thu ngân bán hàng chính xác và nhanh chóng mà còn rất tiện dụng khi thiết lập và quản lý các chương trình khuyến mại, chiết khấu cho từng nhóm khách hàng theo một hoặc nhiều nhóm sản phẩm...".

1C:Quản lý tổng thể (ARM)


Đăng ký nhận bài viết

 1. Bạn đang dùng giải pháp 1C nào?
  1. 1C:KẾ TOÁN 8
   1181 (98.83%)
  2. 1C:Bán lẻ 8
   305 (25.52%)
  3. 1C:Quản lý thương mại
   140 (11.72%)
  4. 1C:Quản lý tổng thể (ARM)
   93 (7.78%)
  5. 1C:Quản lý văn bản (ECM)
   72 (6.03%)
  6. 1C:Hóa đơn
   67 (5.61%)
  7. 1C:Hiệu thuốc
   54 (4.52%)
  8. 1C:Cửa hàng điện máy
   52 (4.35%)
  9. 1C:Nhà hàng
   47 (3.93%)

Thông tin công nghệ, giải pháp

Giao diện tự động khởi tạo REST của giải pháp ứng dụng 1C:DOANH NGHIỆP
28/11/2014 - Số lần đọc: 2775

Thực hiện trong phiên bản 8.3.5.1068.

Thông thường, bạn đăng tải giao diện REST trên Web-server và sau đó các hệ thống ngoài có thể truy cập tới ứng dụng của bạn thông qua truy vấn HTTP. Hiện giờ, nền tảng có thể tự động tạo ra giao diện REST cho tất cả các giải pháp ứng dụng.

Giao diện REST cho phép đọc dữ liệu 1C:DOANH NGHIỆP, thay đổi, tạo các đối tượng dữ liệu mới và xóa bỏ những đối tượng đang có.

Bạn có thể sử dụng giao diện REST để:

o   Tích hợp các giải pháp ứng dụng với các trang web và cửa hàng trực tuyến;

o   Thực hiện các chức năng bổ sung của giải pháp ứng dụng bằng các công cụ ngoài mà không cần thay đổi cấu hình;

o   Kết nhập dữ liệu vào giải pháp ứng dụng và kết xuất dữ liệu;

o   Tích hợp giải pháp ứng dụng với hệ thống tập đoàn, thậm chí không cần phải lập trình thêm.

Các thao tác phổ biến được thực hiện thông qua giao diện REST là:

o   Nhận danh sách chứng từ, danh mục, bản ghi của biểu ghi thông tin… có thể sử dụng bộ lọc;

o   Nhận dữ liệu phần tử danh mục, chứng từ (theo tham chiếu), dữ liệu bản ghi của biểu ghi thông tin độc lập (theo khóa), dữ liệu tập hợp bản ghi của biểu ghi trực thuộc (theo người đăng ký);

o   Chỉnh sửa dữ liệu của một phần tử danh mục, chứng từ và các đối tượng tham chiếu khác;

o   Tạo mới phần tử danh mục, chứng từ, tập hợp bản ghi;

o   Kết chuyển một chứng từ, khởi động quy trình nghiệp vụ.

Nền tảng sử dụng giao thức OData phiên bản 3.0 làm giao thức truy cập. Đây là một giao thức web mở dùng để truy vấn và cập nhật dữ liệu. Giao thức này cho phép thao tác với dữ liệu bằng cách sử dụng các truy vấn lệnh HTTP. Có thể nhận được phản hồi trong các định dạng khác nhau, nhưng hiện tại chúng tôi chỉ hỗ trợ làm việc với các dữ liệu dưới định dạng Antom/XML.

Trong nền tảng này, chúng tôi đã thực hiện phần Sever của dịch vụ REST. Nghĩa là giải pháp ứng dụng có thể tự động cung cấp chức năng qua dịch vụ REST. Để tương tác với dịch vụ REST bên ngoài từ 1C:DOANH NGHIỆP (để tổ chức phần Client), có thể sử dụng các công cụ làm việc với HTTP có sẵn trong nền tảng: các đối tượng HTTPConnection, HTTPRequest và HTTPResponse.

Tuy nhiên chúng ta thấy nhiệm vụ chính của giao diện REST là để tích hợp với công cụ ngoài. Và ở đây, không phát sinh vấn đề nào cả, vì Client OData thực tế đã được sử dụng cho tất cả các nền tảng lớn:

o   Di động: iOS, Windows Phone, Android;

o   Server/ máy để bàn: .NET, Java, PHP, Objective-C, Ruby, JavaScript;

o   Hỗ trợ cho các hệ thống quản trị nội dung (CMS): Drupal, Joomla.

Sử dụng giao diện chuẩn của giải pháp ứng dụng OData rất đơn giản:

o   Trong cấu hình, bạn đăng tải giao diện REST – hộp kiểm "Đăng tải giao diện chuẩn Odata";

o   Sau đó, các đối tượng của giải pháp ứng dụng trở nên khả dụng qua giao diện này;

o   Các phương pháp xác thực OData Client hoàn toàn trùng với các phương pháp thực hiện qua Web-service;

o   Odata Client có thể truy vấn qua HTTP văn bản Metadata, mô tả các đối tượng có sẵn của giải pháp ứng dụng;

o   Odata Client thực hiện thao tác tạo mới, đọc, chỉnh sửa và xóa dữ liệu của giải pháp ứng dụng.

Trong giao diện REST có sẵn tất cả các các đối tượng chính của cấu hình: danh mục, chứng từ, hằng, liệt kê, sơ đồ trao đổi, biểu ghi tích lũy, biểu ghi tính toán, biểu ghi kế toán và biểu ghi thông tin, bảng ảo của biểu ghi thông tin định kỳ, biểu ghi kế toán và biểu ghi tích lũy, sơ đồ trao đổi, hệ thống dạng đặc tính và hệ thống dạng tính toán, các quy trình nghiệp vụ, nhiệm vụ và nhật ký chứng từ.

Hiện tại chưa có sẵn các báo cáo, bộ xử lý, lệnh, các tiêu chí lọc, nhiệm vụ thường kỳ, nguồn dữ liệu ngoài và người sử dụng.

Trong giao diện REST có sẵn các mục tin của đối tượng cấu hình, có thể tạo, đọc, tùy chỉnh, xóa dữ liệu và các phương thức của ngôn ngữ hệ thống. Ví dụ:

o   Đối với chứng từ - Post() và Unpost();

o   Đối với nhiệm vụ - ExecuteTask();

o   Đối với quy trình nghiệp vụ - Start();

o   Đối với biểu ghi thông tin - SliceLast() và SliceFirst();

o   Đối với biểu ghi tích lũy và biểu ghi kế toán - Balance(), Turnovers() BalanceAndTurnovers();

o   Đối với biểu ghi tính toán - ScheduleData(), ActualActionPeriod(), <TênTínhlại>() và Cơsở<Tên của bản ghi tính toán cơ sở>().

Việc đọc dữ liệu được thực hiện bởi truy vấn GET. Ví dụ, đọc danh sách các danh mục Goods (từ đây về sau chỉ gọi ngắn gọn tên của truy vấn):

GET /OData_Tests_Infobase/odata/standard.odata/Catalog_Goods

 Ví dụ, đọc dữ liệu từ một phần tử danh mục Goods theo GUID:

GET /OData_Tests_Infobase/odata/standard.odata/Catalog_Goods(guid'7f4b5034-0331-11e3-b914-5404a6a68c42')

Tạo một phần tử dữ liệu mới được thực hiện bởi truy vấn POST. Giá trị của tham chiếu được GUID truyền vào bằng không. Khi tạo và thay đổi các đối tượng, giá trị của các thuộc tính được truyền vào nội dung truy cấn với định dạng XML (ở đây nội dung truy vấn được nhập đầy đủ):

POST  /OData_Tests_Infobase/odata/standard.odata/Catalog_Goods HTTP/1.1
Content-Type: application/atom+xml
DataServiceVersion: 3.0;NetFx
MaxDataServiceVersion: 3.0;NetFx
Accept: application/atom+xml,application/xml
Accept-Charset: UTF-8
User-Agent: 1C-Enterprise
Host: test-host:8090
Content-Length: 1610
<?xml  version="1.0" encoding="utf-8"?>
<entry  xmlns=http://www.w3.org/2005/Atom  
        xmlns:d=http://schemas.microsoft.com/ado/2007/08/dataservices  
        xmlns:m=http://schemas.microsoft.com/ado/2007/08/dataservices/metadata  
        xmlns:georss=http://www.georss.org/georss  
        xmlns:gml=http://www.opengis.net/gml>
   <category term="EnterpriseV8.CatalogGoods"  scheme=http://schemas.microsoft.com/ado/2007/08/dataservices/scheme />
   <id />
   <title />
   <updated>2013-08-12T11:48:25Z</updated>
   <author>
      <name />
   </author>
   <content type="application/xml">
      <m:properties>
         <d:Code>157</d:Code>
         <d:DeletionMark>false</d:DeletionMark>
         <d:Description>Áo mayô xanh</d:Description>
         <d:IsFolder>false</d:IsFolder>
         <d:Parent_Key m:null="true" />
         <d:Ref_Key m:type="Edm.Guid">00000000-0000-0000-0000-000000000000</d:Ref_Key>
         <d:Marking m:null="true" />
         <d:Supplier_Key>F400322D-7AE8-4803-A7BE-0D80E525E8C2</d:Supplier_Key>
      </m:properties>
   </content>
</entry>

Truy vấn PATCH thực hiện sửa đổi dữ liệu hiện. Ví dụ, thay đổi dữ liệu của một phần tử danh mục Goods theo GUID'y:

PATCH /OData_Tests_Infobase/odata/standard.odata/Catalog_Goods(guid'7f4b5034-0331-11e3-b914-5404a6a68c42')

Để xóa dữ liệu, sử dụng truy vấn DELETE (sau này, việc đánh dấu xóa sẽ được thực hiện trong các thao tác OData riêng biệt):

DELETE/OData_Tests_Infobase/odata/standard.odata/Catalog_Goods(guid'7f4b5034-0331-11e3-b914-5404a6a68c42')

Các phương pháp của đối tượng ngôn ngữ hệ thống được thực hiện bởi truy vấn POST. Ví dụ, kết chuyển chứng từ:

POST/OData_Tests_Infobase/odata/standard.odata/Document_Invoice(guid'17ed2041-0345-11e3-b914-5404a6a68c42')/Post()

Trong trường hợp bị lỗi, 1C:DOANH NGHIỆP phản hồi với trạng thái HTTP 4XX hoặc 5XX. Trạng thái 4XX chỉ ra lỗi là do thao tác sai của Client, trạng thái 5XX chỉ ra lỗi trên Server. Trong trường hợp trạng thái 4XX, 1C:DOANH NGHIỆP sẽ cố gắng hỗ trợ Client hiểu được nguyên nhân của lỗi và có thể gửi mã lỗi nội bộ bổ sung và thông báo.

Khi đọc và ghi dữ liệu thông qua giao diện REST, nền tảng thực hiện kiểm tra thông thường về quyền sử dụng và gọi ra hàm xử lý sự kiện, ngoại trừ kiểm tra việc điền.

Khi làm việc thông qua giao diện REST có hỗ trợ phong tỏa tự do dữ liệu. Khi truy vấn dữ liệu (của một đối tượng hoặc danh sách), cùng với dữ liệu, nền tảng trả về giá trị của (các) trường PhiênbảnDữliệu. Trong các truy vấn PUT, PATCH và DELETE tiếp theo với cùng dữ liệu này, có thể truyền cho 1C:DOANH NGHIỆP phiên bản của dữ liệu đã đọc. Nếu tại thời điểm này, phiên bản dữ liệu trong cơ sở thông tin không bị thay đổi thì thao tác truy vấn được thực hiện.

Khi nhận danh sách dữ liệu, có thể sử dụng điều kiện chuẩn để lọc truy vấn ODATA. Ví dụ, để nhận các hàng hóa có đơn giá thấp hơn hoặc bằng 3,5 hoặc lớn hơn 200:

GET /OData_Tests_Infobase/odata/standard.odata/Catalog_Goods?$filter=Price le 3.5 or Price gt 200

Nhờ sự linh hoạt và đa nền tảng, chúng tôi thiết lập giao diện tự động khởi tạo REST như là công cụ chính để tích hợp với các hệ thống ngoài. Vì vậy, chúng tôi dự kiến sẽ dừng phát triển và hỗ trợ Web mở rộng.Tin tức khác


Báo chí viết về 1VS
25/12/2015
Giải đáp vướng mắc trong lập Báo cáo tài chính năm 2015:

"Nội dung chính của sự kiện là tập trung hướng dẫn rà soát từng tài khoản trước khi lập báo cáo tài chính, chỉ ra những điểm cần lưu ý, hay sai sót, và những rủi ro về thuế khi lập báo cáo tài chính năm 2015. Trong đó, có nêu rõ những khác biệt giữa các đơn vị thực hiện theo quyết định 48 và thông tư 200".

10/08/2015
Ứng dụng dịch vụ đám mây cho các giải pháp kế toán và quản lý 1C - Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC (VTC1):
Điện toán đám mây là xu thế tất yếu của nền công nghệ hiện đại. Với việc đưa lên mây nhiều giải pháp như kế toán, bán hàng, quản lý tổng thể doanh nghiệp... dịch vụ đám mây của 1C được nhiều doanh nghiệp ứng dụng để tự động hóa công tác quản lý trong nhiều lĩnh vực. 
01/06/2015
Phần mềm kế toán 1C: Một dữ liệu cho hàng trăm khách hàng - Báo Tài chính điện tử:
"... Thứ nhất, đám mây 1C của chúng tôi sử dụng cơ chế chia tách dữ liệu Multitenancy. Với cơ chế này, 1VS chỉ cần quản lý 1 dữ liệu phần mềm duy nhất dùng chung cho hàng trăm, hàng nghìn khách hàng của mình. Trong đó, có chia tách thành các vùng dữ liệu riêng của mỗi khách hàng, đảm bảo tính riêng tư của từng vùng dữ liệu. Nhờ công nghệ này, chúng tôi giảm được tới mức tối thiểu về thời gian, công sức và chi phí cho việc bảo trì sản phẩm trong đám mây.".