Mua hàng:0983715689 Diễn đàn   Đặt câu hỏi
Hỗ trợ sử dụng Tư vấn mua hàng
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Phản hồi, ý kiến góp ý của bạn với 1VS Phản hồi - góp ý
Hotline:(0988-721-127)
(04) 3514-85-50
(04) 3514-85-51
(04) 3514-84-30
Ý kiến nhận xét

Chị Trần Thị Lâm - Kế toán - Công ty cổ phần Tập đoàn Thái An

"...Lúc bắt đầu sử dụng, bên mình cũng gặp nhiều khó khăn vì chưa quen với phần mềm mới. Tuy nhiên khi đã hiểu các nguyên tắc làm việc của 1C thì mình nhận thấy đây là công cụ đắc lực cho người sử dụng trong việc việc kiểm tra, kiểm soát và đưa ra báo cáo giúp đơn giản hóa công việc của mình...".

Anh Trần Quang Thiện - Chủ Nhà sách cô Hường

"... Mình đặc biệt ưa dùng tính năng tổ chức danh mục phân cấp không giới hạn của phần mềm: hàng hóa và khách hàng được ghi nhận theo từng nhóm nhỏ. Điều này không chỉ hỗ đắc lực cho thu ngân bán hàng chính xác và nhanh chóng mà còn rất tiện dụng khi thiết lập và quản lý các chương trình khuyến mại, chiết khấu cho từng nhóm khách hàng theo một hoặc nhiều nhóm sản phẩm...".

1C:Quản lý tổng thể (ARM)


Đăng ký nhận bài viết

 1. Bạn đang dùng giải pháp 1C nào?
  1. 1C:KẾ TOÁN 8
   1181 (98.83%)
  2. 1C:Bán lẻ 8
   305 (25.52%)
  3. 1C:Quản lý thương mại
   140 (11.72%)
  4. 1C:Quản lý tổng thể (ARM)
   93 (7.78%)
  5. 1C:Quản lý văn bản (ECM)
   72 (6.03%)
  6. 1C:Hóa đơn
   67 (5.61%)
  7. 1C:Hiệu thuốc
   54 (4.52%)
  8. 1C:Cửa hàng điện máy
   52 (4.35%)
  9. 1C:Nhà hàng
   47 (3.93%)

Thông tin công nghệ, giải pháp

Phần mềm kế toán "1C:KẾ TOÁN 8" - Đánh giá thành phẩm và chi phí sản xuất kinh doanh dở dang
19/10/2010 - Số lần đọc: 10587

Các giao dịch kinh tế liên quan đến chi phí sản xuất được phản ánh vào kế toán bằng các chứng từ sau:

 Giao dịch kinh tế Chứng từThẻ
 Đưa nguyên vật liệu, bao bì vào sản xuất Phiếu yêu cầu vật tư Nguyên vật liệu
 Đưa công cụ, dụng cụ và quần áo bảo hộ vào sử dụng cho sản  xuất Đưa công cụ dụng cụ vào sử dụng Tất cả các thẻ
 Tiếp nhận dịch vụ mua ngoài Tiếp nhận hàng hóa và dịch vụ
 Giấy thanh toán tiền tạm ứng
 Dịch vụ
 Phần khác
 Tiếp nhận dịch vụ thuê gia công Tiếp nhận vật tư, thành phẩm thuê gia công Dịch vụ

Kế toán chi phí sản xuất trực tiếp được tiến hành theo bên Nợ các tài khoản sau:
 • 1541 "Sản xuất chính",
o    theo bộ phận sản xuất,

o    theo dạng sản phẩm xuất xưởng ("Nhóm sản phẩm"), bán thành phẩm, dịch vụ,

o    theo dạng chi phí,

 • 1543 "Sản xuất bổ trợ",

o    theo bộ phận sản xuất,

o    theo nhóm sản phẩm,

o    theo dạng chi phí,

 • 627 (1547) "Chi phí sản xuất chung",

o    theo bộ phận sản xuất,

o    theo dạng chi phí.

Việc xuất xưởng thành phẩm (bán thành phẩm) và cung cấp dịch vụ (tiếp theo gọi tắt là: xuất xưởng) được ghi nhận bằng các chứng từ sau:

 Giao dịch kinh tế Chứng từ Thẻ
 Xuất xưởng thành phẩm và bán thành phẩm Báo cáo sản xuất theo ca
 Thành phẩm
 Cung cấp dịch vụ sản xuất cho doanh nghiệp khác Biên bản cung cấp dịch vụ
 Giao hàng và cung cấp dịch vụ
 Dịch vụ
 Dịch vụ
 Cung cấp dịch vụ cho các bộ phận khác trong doanh nghiệp Báo cáo sản xuất theo ca Dịch vụ
 Tiếp nhận thành phẩm và bán thành phẩm do doanh nghiệp khác làm ra Tiếp nhận vật tư, thành phẩm thuê gia công Thành phẩm

Kế toán chi phí sản xuất trực tiếp mà được phân bổ cho giá trị thành phẩm, bán thành phẩm và cung cấp dịch vụ luôn được ghi nhận theo bên Có của TK 1541 "Sản xuất chính" và 1543 "Sản xuất bổ trợ" theo các bộ phận sản xuất và dạng sản phẩm xuất xưởng.

Việc kiểm kê chi phí sản xuất kinh doanh dở dang được ghi nhận bằng chứng từ "Kiểm kê chi phí sản xuất kinh doanh dở dang".

Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang được tính như là số dư của tài khoản 1541 "Sản xuất chính" và 1543 "Sản xuất bổ trợ" theo bộ phận sản xuất và dạng sản phẩm xuất xưởng. Vì vậy, thông tin phân bổ chi phí cho sản phẩm xuất xưởng không thể nhận được bằng các báo cáo kế toán chuẩn trong chương trình 1C:KẾ TOÁN 8. Trình tự phân bổ chi phí cho việc xuất xưởng được trình bày bằng bằng cáo "Bảng tính giá thành". Báo cáo này được khuyến cáo lập cho kỳ báo cáo trùng với kỳ sản xuất.

Sơ đồ kế toán chi phí sản xuất như sau:

 

Giá trị xuất xưởng được hình thành theo 2 bước. Trong bước đầu tiên, bằng chứng từ gốc có ghi nhận giá trị xuất xưởng dự tính. Để làm điều này, trong tất cả các chứng từ xuất xưởng đều có cột "Đơn giá (dự tính)" mà trong đó cần chỉ ra giá thành đơn vị dự tính của mặt hàng xuất xưởng. Để giá thành đơn vị dự tính được tự động điền, cần xác định trước dạng đơn giá dự tính trong phần tùy chỉnh (menu "Công ty" – "Tùy chỉnh tham số kế toán" phần "Sản xuất") và điền đơn giá xuất xưởng của từng mặt hàng vào biểu ghi thông tin "Đơn giá mặt hàng".

Trong bước thứ 2, khi kết chuyển giao dịch hàng kỳ "Đóng tài khoản 1541, 1542, 1543, 627. 642 và điều chỉnh giá thành sản xuất" (chứng từ "Đóng tháng"), chương trình tự động phân bổ chi phí trực tiếp cho giá trị xuất xưởng. Kết quả là tạo ra các bút toán điều chỉnh để hình thành giá trị xuất xưởng. Giao dịch này liên quan tới việc thực hiện một chuỗi các tính toán mà chúng ta sẽ xem xét các mô tả ở phần dưới.

Số tiền trong bút toán điều chỉnh giá trị xuất xưởng dự tính cho phù hợp với giá thành thực tế được tính như sau:

 

Tiếp theo, chi phí trực tiếp của mỗi bộ phận được phân bổ cho giá thành của mỗi mặt hàng xuất xưởng trong khuôn khổ của một nhóm sản phẩm. Phương pháp phân bổ được chỉ ra trong chính sách kế toán (menu "Công ty" – "Chính sách kế toán" – "Chính sách kế toán của doanh nghiệp" phần "Sản xuất" – Tài khoản 1541, 1543). Có hỗ trợ các phương pháp phân bổ sau:

 Dạng xuất xưởng
 Phương pháp phân bổ chi phí cho xuất xưởng
 Thành phẩm, bán thành phẩm Tỷ lệ theo giá thành dự tính
 Dịch vụ cho các bộ phận trong doanh nghiệp Tỷ lệ theo giá thành dự tính
 Tỷ lệ theo số lượng đơn vị hiện vật
 Dịch vụ cho các doanh nghiệp khác Tỷ lệ theo giá thành dự tính
 Theo doanh thu


Khi phân bổ theo tỷ lệ với giá thành dự tính, chi phí cho một đơn vị xuất xưởng được tính theo công thức sau:


Nếu như chi phí để tạo ra dịch vụ cung cấp cho doanh nghiệp khác được xác định theo doanh thu thì chi phí này được ghi nhận theo nhóm sản phẩm giống như để phản ánh doanh thu.

 

Chi phí sản xuất chung được phân bổ vào chi phí trực tiếp của sản xuất chính và sản xuất bổ trợ theo như phương pháp được ghi trong biểu ghi thông tin "Phương pháp phân bổ chi phí gián tiếp":

-    Theo giá thành xuất xưởng dự tính;

-    Theo khối lượng xuất xưởng;

-    Theo chi phí nhân công sản xuất trực tiếp;

-    Theo chi phí nguyên vật liệu;

-    Theo doanh thu;

-    Theo chi phí trực tiếp;

-    Theo các dạng chi phí trực tiếp riêng biệt.

Việc tính chi phí liên quan tới phân bổ chi phí trực tiếp cho giá trị xuất xưởng sản phẩm được tiến hành theo nhiều bước. Các bước được thực hiện lần lượt. Trình tự tính toán như sau:

1.    Thiết lập trình tự các bộ phận để đóng các tài khoản theo bộ phận và nhóm sản phẩn (menu "Công ty" – "Chính sách kế toán" – "Chính sách kế toán cua doanh nghiệp" phần "Sản xuất"– "Tài khoản 1541, 1543"):

a.    nếu như trong chính sách kế toán có chỉ ra cách đặt trình tự bằng thủ công thì sẽ lấy ra dữ liệu từ trong chứng từ "Đặt trình tự các bộ phận khi đóng các tài khoản";

b.    nếu như cách đặt trình tự là tự động thì tình tự các bộ phận được xác định theo như dữ liệu của kế toán doanh nghiệp.

2.    Theo như trình tự đã đặt, đối với mỗi tài khoản kế toán, theo mỗi bộ phận và nhóm sản phẩm có tiến hành:

a.    Tính toán việc điều chỉnh giá trị xuất xưởng theo công thức (*);

b.    Phân bổ việc điều chỉnh giá trị xuất  xưởng theo như quy tắc được xác định trong chính sách kế toán.

3.    Chi phí sản xuất chung được phân bổ cho chi phí trực tiếp của sản xuất chính và bổ trợ theo như quy tắc được xác định trong chính sách kế toán (biểu ghi thông tin "Phương pháp phân bổ chi phí gián tiếp").

4.    Mục 2 được thực hiện lại một lần nữa, và bây giờ có tính đến giá trị phân bổ của chi phí sản xuất chung.

5.    Cuối cùng là điều chỉnh giá trị của các sản phẩm:

a.    đã xuất xưởng trong kỳ;

b.    đã ghi giảm trong theo giá thành dự tính kỳ khi kết chuyển chứng từ giao hàng.Tin tức khác


Báo chí viết về 1VS
25/12/2015
Giải đáp vướng mắc trong lập Báo cáo tài chính năm 2015:

"Nội dung chính của sự kiện là tập trung hướng dẫn rà soát từng tài khoản trước khi lập báo cáo tài chính, chỉ ra những điểm cần lưu ý, hay sai sót, và những rủi ro về thuế khi lập báo cáo tài chính năm 2015. Trong đó, có nêu rõ những khác biệt giữa các đơn vị thực hiện theo quyết định 48 và thông tư 200".

10/08/2015
Ứng dụng dịch vụ đám mây cho các giải pháp kế toán và quản lý 1C - Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC (VTC1):
Điện toán đám mây là xu thế tất yếu của nền công nghệ hiện đại. Với việc đưa lên mây nhiều giải pháp như kế toán, bán hàng, quản lý tổng thể doanh nghiệp... dịch vụ đám mây của 1C được nhiều doanh nghiệp ứng dụng để tự động hóa công tác quản lý trong nhiều lĩnh vực. 
01/06/2015
Phần mềm kế toán 1C: Một dữ liệu cho hàng trăm khách hàng - Báo Tài chính điện tử:
"... Thứ nhất, đám mây 1C của chúng tôi sử dụng cơ chế chia tách dữ liệu Multitenancy. Với cơ chế này, 1VS chỉ cần quản lý 1 dữ liệu phần mềm duy nhất dùng chung cho hàng trăm, hàng nghìn khách hàng của mình. Trong đó, có chia tách thành các vùng dữ liệu riêng của mỗi khách hàng, đảm bảo tính riêng tư của từng vùng dữ liệu. Nhờ công nghệ này, chúng tôi giảm được tới mức tối thiểu về thời gian, công sức và chi phí cho việc bảo trì sản phẩm trong đám mây.".