Mua hàng:0983715689 Diễn đàn   Đặt câu hỏi
Hỗ trợ sử dụng Tư vấn mua hàng
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Phản hồi, ý kiến góp ý của bạn với 1VS Phản hồi - góp ý
Hotline:(0988-721-127)
(04) 3514-85-50
(04) 3514-85-51
(04) 3514-84-30
Share |

1C:Quản lý tổng thể (ARM)

Đăng ký nhận bài viết
 1. Bạn đang dùng giải pháp 1C nào?
  1. 1C:KẾ TOÁN 8
   1181 (98.83%)
  2. 1C:Bán lẻ 8
   305 (25.52%)
  3. 1C:Quản lý thương mại
   140 (11.72%)
  4. 1C:Quản lý tổng thể (ARM)
   93 (7.78%)
  5. 1C:Quản lý văn bản (ECM)
   72 (6.03%)
  6. 1C:Hóa đơn
   67 (5.61%)
  7. 1C:Hiệu thuốc
   54 (4.52%)
  8. 1C:Cửa hàng điện máy
   52 (4.35%)
  9. 1C:Nhà hàng
   47 (3.93%)


1C:Quản lý thương mại

Quản lý bán hàng

Trong chương trình theo dõi toàn bộ quá trình bán hàng. Khi đó có thể thực hiện việc bán hàng theo một chu trình bán hàng đầy đủ (bắt đầu từ khi chấp thuận đề xuất thương mại dựa trên dữ liệu về lợi ích chính của khách hàng trong hợp đồng đã lập với họ), và không có các đề xuất thương mại, đơn hàng lập từ trước, mà chúng được gọi là "sơ đồ giản lược". Có thể có sơ đồ luân chuyển chứng từ bán hàng như hình vẽ sau

Phần mềm quản lý 1C:QUẢN LÝ THƯƠNG MẠI

Đề xuất thương mại cho phép ghi nhận lịch sử việc đàm phán với khách hàng để xác định thành phần và điều kiện bán hàng. Người quản lý lập đề xuất thương mại và có thể in nó dưới dạng .DOC (Microsoft Word) và .ODT (OpenOffice.Org). Tiếp theo, người quản lý gửi đề xuất thương mại cho khách hàng. Khách hàng gửi lại trả lời mà được xác định dựa theo cơ sở đề xuất thương mại gốc (ban đầu). Theo kết quả thoả thuận, người quản lý đánh dấu các điều khoản mà khách hàng đã đồng ý.

Phần mềm quản lý 1C:QUẢN LÝ THƯƠNG MẠI

Theo dữ liệu thoả thuận, chương trình lập ra đơn hàng của khách. Trong cấu hình "Quản lý Thương mại", đơn hàng là "Trung tâm điều khiển" tất cả mọi tác động tiếp theo về việc xử lý đơn hàng. Trong chương trình có sử dụng trạng thái đơn hàng (Chưa chấp thuận, Đã chấp thuận, Chờ đảm bảo, Chờ giao, Đã đóng) để mô tả các giai đoạn thực hiện đơn hàng. Dựa vào trạng thái, thông tin thanh toán và giao hàng, chương trình tự động tính toán trạng thái sẵn sàng hiện tại của đơn hàng (Chờ ứng trước, Sẵn sàng giao hàng…).

Phần mềm quản lý 1C:QUẢN LÝ THƯƠNG MẠI

Vào thời điểm bất kỳ, người quản lý có thể nhận được thông tin chi tiết về trạng thái đơn hàng: đơn hàng của khách cần được thanh toán như thế nào tương ứng với các giai đoạn thanh toán đã ghi nhận trong đơn hàng, đơn hàng đang ở trạng thái thanh toán nào, đã thực hiện hoặc chưa thực hiện giao hàng.

Phần mềm quản lý 1C:QUẢN LÝ THƯƠNG MẠI

Hệ thống tự động kiểm soát sự phù hợp của đơn hàng với các điều kiện của thỏa thuận thương mại mà người sử dụng không có quyền tương ứng không được phép vi phạm các điều khoản này. Để chấp thuận việc sai lệch so với điều kiện thoả thuận, người sử dụng trên có thể khởi động quy trình nghiệp vụ thỏa thuận đơn hàng. Khi đó hệ thống tự động gửi nhiệm vụ chấp thuận đơn hàng cho người được ủy quyền và duyệt đơn hàng khi người được ủy quyền đồng ý.  

Phần mềm quản lý 1C:QUẢN LÝ THƯƠNG MẠI               

Cấu hình cung cấp tính năng chỉ ra lịch biểu thanh toán đơn hàng của khách (như là một phần thanh toán tạm ứng, cũng như thanh toán giảm trừ công nợ phải thu). Biểu đồ có thể được lập bằng việc tính toán theo lịch biểu đã chọn. 

Phần mềm quản lý 1C:QUẢN LÝ THƯƠNG MẠI

Điều đó cho phép bạn ghi nhận doanh thu theo ngày, kiểm tra việc tuân thủ thời hạn thanh toán đã thoả thuận của khách hàng, tách ra công nợ phải thu quá hạn. Công nợ quá hạn có thể được phân tích theo từng giai đoạn thanh toán được ghi nhận trong đơn hàng của khách. Ngoài ra trong chương trình có chỉ ra ngày thanh toán khi thực hiện bán hàng trả sau mà chưa lập đơn hàng từ trước đó. Công nợ này sẽ được tính vào "Thanh toán sau khi giao hàng".     

Phần mềm quản lý 1C:QUẢN LÝ THƯƠNG MẠI

Hệ thống cho phép phân loại công nợ quá hạn theo các khoảng trễ thanh toán. 

Phần mềm quản lý 1C:QUẢN LÝ THƯƠNG MẠI

Ở các giai đoạn khác nhau, đơn hàng có thể được coi là lệnh đảm bảo, hoặc để giao hàng và lập chứng từ. Khi xuất trình lệnh giao hàng, chương trình tự động kiểm soát dữ kiện thực hiện trách nhiệm của khách hàng về việc thanh toán theo từng giai đoạn đã chỉ ra trong đơn hàng. Ví dụ, lệnh đảm bảo hàng hóa theo đơn hàng của khách không thể được lập cho đến khi khách hàng chưa trả tiền thanh toán.

Thông tin về các lệnh, mà theo đó có thể lập chứng từ giao hàng (xuất hàng) được tự động ghi nhận dưới dạng danh sách lệnh. Hơn nữa, khi đó chương trình tính ngày giao hàng được chỉ ra cho hàng hóa trong đơn hàng của khách.

Phần mềm quản lý 1C:QUẢN LÝ THƯƠNG MẠI

Việc kiểm soát thực hiện lệnh được tiến hành có tính đến từng mục riêng biệt của đơn hàng. Hệ thống ngăn chặn việc "thực hiện quá hạn mức" của lệnh. Để kiểm soát thực hiện lệnh giao hàng và lệnh lập chứng từ, có sử dụng các báo cáo tương ứng.

Trong chương trình tiến hành kế toán công nợ dự tính và công nợ thực tế theo từng đơn hàng, thời hạn thanh toán và chứng từ hạch toán. Do đó công việc của người sử dụng rất đơn giản: phân bổ thủ công việc thanh toán chỉ theo các đơn hàng, việc phân bổ từng phần (mặt cắt) còn lại được tự động thực hiện ở chế độ nền.

Đại diện thương mại Trang sau

Marketing Trang trước