Mua hàng:0983715689 Diễn đàn   Đặt câu hỏi
Hỗ trợ sử dụng Tư vấn mua hàng
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Phản hồi, ý kiến góp ý của bạn với 1VS Phản hồi - góp ý
Hotline:(0988-721-127)
(04) 3514-85-50
(04) 3514-85-51
(04) 3514-84-30
Share |

1C:Quản lý tổng thể (ARM)

Đăng ký nhận bài viết
 1. Bạn đang dùng giải pháp 1C nào?
  1. 1C:KẾ TOÁN 8
   1181 (98.83%)
  2. 1C:Bán lẻ 8
   305 (25.52%)
  3. 1C:Quản lý thương mại
   140 (11.72%)
  4. 1C:Quản lý tổng thể (ARM)
   93 (7.78%)
  5. 1C:Quản lý văn bản (ECM)
   72 (6.03%)
  6. 1C:Hóa đơn
   67 (5.61%)
  7. 1C:Hiệu thuốc
   54 (4.52%)
  8. 1C:Cửa hàng điện máy
   52 (4.35%)
  9. 1C:Nhà hàng
   47 (3.93%)


Quản lý vật tư và mua hàng

Tiếp nhận hàng hóa

Dùng thử miễn phí phần mềm quản lý bán lẻ "1C:BÁN LẺ 8"

Có thể lập chứng từ tiếp nhận hàng hóa vào cửa hàng dựa trên cơ sở chứng từ đơn hàng đặt nhà cung cấp hoặc như là chứng từ độc lập. Trên thực tế, việc quản lý đơn hàng đặt nhà cung cấp cho phép đánh giá mức độ thực hiện đơn hàng đặt nhà cung cấp theo thời gian cung cấp, cũng như theo số lượng và đơn giá của mặt hàng đã cung cấp. Chi tiết...

Phụ thuộc vào tùy chỉnh cửa hàng, có thể áp dụng hai sơ đồ tạo chứng từ tiếp nhận:
 • Một pha – người quản lý lập chứng từ Tiếp nhận hàng hóa, mà theo đó tăng số dư hàng hóa trong kho;
 • Hai pha (sơ đồ xuất nhập theo lệnh) – thủ kho ghi nhận số lượng tiếp nhận thực tế bằng chứng từ Phiếu nhập kho, còn người quản lý nhập vào hệ thống chứng từ tiếp nhận, mà trong đó ghi nhận thông tin theo đơn giá tiếp nhận. Chi tiết… 
Phần mềm bán hàng 1C:BÁN LẺ 8 - Tiếp nhận hàng hóa

Có thể phân bổ hàng hóa đã tiếp nhận vào cửa hàng theo kho bãi lưu trữ và gian hàng theo cơ chế bán tự động. Khi đó sử dụng các tùy chỉnh phân bổ nhóm sản phẩm đã thực hiện từ trước.

Trong nhiều trường hợp, thuận tiện lập chứng từ tiếp nhận hàng hóa mà không chỉ ra đặc tính. Khi nhận hàng, chương trình cho phép phân bổ tổng số lượng đã chỉ ra theo đặc tính bằng công cụ đặc biệt. Người sử dụng có thể tạo đặc tính còn thiếu trực tiếp khi nhận hàng.

Khi có chênh lệnh về số lượng hàng hóa tiếp nhận thực tế và hàng hóa đã chỉ ra trong chứng từ đi kèm, chương trình cung cấp tính năng ghi nhận chênh lệch trong hệ thống và in biên bản về chênh lệch theo mẫu pháp quy và mẫu tùy ý.

Có thể lập chứng từ Trả lại hàng cho nhà cung cấp mà chưa ghi nhận giao hàng hóa này hoặc dựa trên cơ sở chứng từ tiếp nhận hàng hóa cụ thể. Trong trường hợp đầu tiên, nhập thủ công đơn giá trả lại, còn trong trường hợp tiếp theo xác định đơn giá trả lại bằng đơn giá tiếp nhận. Có thể lập chứng từ Trả lại hàng cho nhà cung cấp theo sơ đồ xuất nhập theo lệnh. Chi tiết…

Khi lập chứng từ, người quản lý có thể chỉ ra nguyên nhân trả lại hàng cho nhà cung cấp trong số đối tượng phân tích giao dịch kinh tế đã tùy chỉnh từ trước. Sau đó, có thể phân tích việc trả lại hàng cho nhà cung cấp và ghi nhận thông tin này khi làm việc với nhà cung cấp. Chi tiết…

Cấu hình cung cấp tính năng lập kế hoạch và quản lý thanh toán đã thực hiện đối với hàng hóa theo từng đơn hàng đặt nhà cung cấp hoặc từng lần tiếp nhận hàng hóa. Có thể lập kế hoạch thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản, cũng như dự tính nguồn thanh toán và thanh toán trễ hạn. Ghi nhận thanh toán bằng tiền mặt từ quỹ tiền mặt của cửa hàng và thông tin thanh toán chuyển khoản đã thực hiện. Khi lập kế hoạch thanh toán, chương trình cung cấp tính năng khấu trừ trả thừa do nhà cung cấp chưa giao đủ hàng hóa hoặc theo chứng từ Trả lại hàng cho nhà cung cấp.

Dùng thử miễn phí phần mềm quản lý bán lẻ "1C:BÁN LẺ 8"


Quản lý kho bãi Trang sau

Làm việc với nhà cung cấp Trang trước