Mua hàng:0983715689 Diễn đàn   Đặt câu hỏi
Hỗ trợ sử dụng Tư vấn mua hàng
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Phản hồi, ý kiến góp ý của bạn với 1VS Phản hồi - góp ý
Hotline:(0988-721-127)
(04) 3514-85-50
(04) 3514-85-51
(04) 3514-84-30
Share |

1C:Quản lý tổng thể (ARM)

Đăng ký nhận bài viết
 1. Bạn đang dùng giải pháp 1C nào?
  1. 1C:KẾ TOÁN 8
   1181 (98.83%)
  2. 1C:Bán lẻ 8
   305 (25.52%)
  3. 1C:Quản lý thương mại
   140 (11.72%)
  4. 1C:Quản lý tổng thể (ARM)
   93 (7.78%)
  5. 1C:Quản lý văn bản (ECM)
   72 (6.03%)
  6. 1C:Hóa đơn
   67 (5.61%)
  7. 1C:Hiệu thuốc
   54 (4.52%)
  8. 1C:Cửa hàng điện máy
   52 (4.35%)
  9. 1C:Nhà hàng
   47 (3.93%)
Các báo cáo kế toán mới

1C:KẾ TOÁN TẬP ĐOÀN

Các báo cáo kế toán mới

Các báo cáo chuẩn được sử dụng để kiểm tra dữ liệu của kế toán doanh nghiệp và kế toán thuế. Báo cáo bất kỳ có thể được lập cho doanh nghiệp nhất định hoặc bộ phận độc lập. Để quản lý việc tùy chỉnh báo cáo có thể sử dụng thanh lệnh tùy chỉnh.

Trong báo cáo có thể phản ánh đồng thời các chỉ tiêu của kế toán doanh nghiệp và kế toán thuế, cũng như dữ liệu theo các khoản chênh lệch tạm thời và chênh lệch vĩnh viễn.

Gom nhóm được đặt theo các đối tượng của kế toán chi tiết (khoản mục), theo nhóm các đối tượng. Cũng có thể thiết lập tùy chỉnh chi tiết hóa theo các tiểu khoản.

Có thể lựa chọn tham số hoặc mục tin, theo đó tiến hành lọc trong báo cáo, cũng như đặt dạng so sánh (bằng, trong danh sách, …). Nếu trong phần bảng có chỉ ra từ hai điều kiện thì khi lọc dữ liệu để lập báo cáo chương trình sẽ kiểm tra việc thỏa mãn đồng thời tất cả các điều kiện đã chỉ ra.

Nhờ có tính năng sắp xếp mà có thể đặt trình tự các giá trị theo cột (trường) của báo cáo. Ví dụ, số dư đầu kỳ có thể sắp xếp theo chiều tăng dần (giảm dần) của giá trị. Có thể đặt ngay nhiều tùy chỉnh để sắp xếp.

Có thể quản lý việc tùy chỉnh tiêu đề, đưa ra các bản ghi, tách chọn số dư âm. Cũng có thể lựa chọn phương án trang trí báo cáo.

Có thể đưa ra các trường bổ sung. Ví dụ, bổ sung vào báo cáo dữ liệu theo mục tin mặt hàng – thuế suất thuế GTGT.

Ưu điểm của tất cả các báo cáo chuẩn là tính năng chi tiết hóa (diễn giải). Tính năng này thực sự làm đơn giản việc phát hiện và sửa lỗi, cho phép tìm nhanh câu trả lời cho các vấn đề phát sinh trong quá trình làm việc hiện tại của người sử dụng.

Phần diễn giải có thể là một báo cáo khác, nó mở ra một cách chi tiết thành phần của chỉ tiêu đã chọn. Từ báo cáo được mở ra có thể chuyển đến chứng từ gốc và sửa lỗi.

"1C:KẾ TOÁN TẬP ĐOÀN" có các báo cáo kế toán chuẩn sau:

 • bảng cân đối tài khoản;

 • bảng cân đối dạng bàn cờ;

 • bảng cân đối theo một tài khoản;

 • phân tích tài khoản;

 • thẻ tài khoản;

 • phân tích khoản mục;

 • phát sinh giữa các khoản mục;

 • thẻ khoản mục;

 • báo cáo theo các bút toán;

 • sổ tổng hợp phân tích tài khoản;

 • ...

Nên tham khảo thêm các phần sau:


Đầy đủ thông tin về hoạt động của tất cả các bộ phận

Hỗ trợ luân chuyển chứng từ trong các doanh nghiệp với các bộ phận hạch toán phụ thuộc

Kế toán thuế theo các bộ phận hạch toán phụ thuộc 

Dữ liệu của kế toán doanh nghiệp và kế toán thuế trong một bút toán

Hiệu suất cao

Phát triển trên cơ sở "1C:KẾ TOÁN 8"