Mua hàng:0983715689 Diễn đàn   Đặt câu hỏi
Hỗ trợ sử dụng Tư vấn mua hàng
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Phản hồi, ý kiến góp ý của bạn với 1VS Phản hồi - góp ý
Hotline:(0988-721-127)
(04) 3514-85-50
(04) 3514-85-51
(04) 3514-84-30
Share |

1C:Quản lý tổng thể (ARM)

Đăng ký nhận bài viết
 1. Bạn đang dùng giải pháp 1C nào?
  1. 1C:KẾ TOÁN 8
   1181 (98.83%)
  2. 1C:Bán lẻ 8
   305 (25.52%)
  3. 1C:Quản lý thương mại
   140 (11.72%)
  4. 1C:Quản lý tổng thể (ARM)
   93 (7.78%)
  5. 1C:Quản lý văn bản (ECM)
   72 (6.03%)
  6. 1C:Hóa đơn
   67 (5.61%)
  7. 1C:Hiệu thuốc
   54 (4.52%)
  8. 1C:Cửa hàng điện máy
   52 (4.35%)
  9. 1C:Nhà hàng
   47 (3.93%)
Dữ liệu của kế toán doanh nghiệp và kế toán thuế – trong một bút toán

1C:KẾ TOÁN TẬP ĐOÀN

Dữ liệu của kế toán doanh nghiệp và kế toán thuế trong một bút toán

Toàn bộ các giao dịch kinh tế đều được phản ánh đồng thời trong kế toán doanh nghiệp và kế toán thuế. Hệ thống tài khoản duy nhất là cơ sở của hệ thống kế toán doanh nghiệp và kế toán thuế trong cấu hình. Trong các bút toán doanh nghiệp có ghi nhận số tiền kế toán doanh nghiệp và kế toán thuế.

Để đảm bảo theo các quy định của Chuẩn mực kế toán số 17 "Thuế thu nhập doanh nghiệp", trong chương  trình có tự động tiến hành kế toán các khoản chênh lệch tạm thời và chênh lệch vĩnh viễn trong việc đánh giá tài sản và nợ phải trả. Các khoản chênh lệch tạm thời và chênh lệch vĩnh viễn được xác định tự động khi kết chuyển các chứng từ gốc và được ghi nhận vào bút toán trong các mục tin Số tiền chênh lệch vĩnh viễn và Số tiền chênh lệch tạm thời.   

Có thể phân tích dữ liệu các khoản chênh lệch tạm thời và chênh lệch vĩnh viễn trong việc đánh giá tài sản và nợ phải trả nhờ các báo cáo kế toán chuẩn.

Các báo cáo cho phép nhận đồng thời giá trị tài sản và nợ phải trả trong kế toán doanh nghiệp và kế toán thuế cùng với các khoản chênh lệch tạm thời và chênh lệch vĩnh viễn được ghi nhận và không được ghi nhận vào kế toán, cũng như tự động kiểm tra việc tuân thủ quy tắc KTDN = KTTh + CLVV + CLTT, trong đó KTDN – định giá tài sản hoặc nợ phải trả trong kế toán doanh nghiệp; KTTh – định giá tài sản hoặc nợ phải trả trong kế toán thuế; CLVV – số tiền chênh lệch vĩnh viễn trong giá trị của tài sản hoặc nợ phải trả; CLTT – số tiền chênh lệch tạm thời trong giá trị của tài sản hoặc nợ phải trả.


Nên tham khảo thêm các phần sau:

Đầy đủ thông tin về hoạt động của tất cả các bộ phận

Hỗ trợ luân chuyển chứng từ trong các doanh nghiệp với các bộ phận hạch toán phụ thuộc

Kế toán thuế theo các bộ phận hạch toán phụ thuộc 

Các báo cáo kế toán mới

Hiệu suất cao

Phát triển trên cơ sở "1C:KẾ TOÁN 8"