Mua hàng:0983715689 Diễn đàn   Đặt câu hỏi
Hỗ trợ sử dụng Tư vấn mua hàng
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Phản hồi, ý kiến góp ý của bạn với 1VS Phản hồi - góp ý
Hotline:(0988-721-127)
(04) 3514-85-50
(04) 3514-85-51
(04) 3514-84-30
Share |

1C:Quản lý tổng thể (ARM)

Đăng ký nhận bài viết
 1. Bạn đang dùng giải pháp 1C nào?
  1. 1C:KẾ TOÁN 8
   1181 (98.83%)
  2. 1C:Bán lẻ 8
   305 (25.52%)
  3. 1C:Quản lý thương mại
   140 (11.72%)
  4. 1C:Quản lý tổng thể (ARM)
   93 (7.78%)
  5. 1C:Quản lý văn bản (ECM)
   72 (6.03%)
  6. 1C:Hóa đơn
   67 (5.61%)
  7. 1C:Hiệu thuốc
   54 (4.52%)
  8. 1C:Cửa hàng điện máy
   52 (4.35%)
  9. 1C:Nhà hàng
   47 (3.93%)


Kiểm tra dữ liệu kế toán

Để kiểm tra dữ liệu kế toán doanh nghiệp và kế toán thuế, có dùng các báo cáo chuẩn. Một báo cáo bất kỳ có thể được lập cho doanh nghiệp nhất định hoặc cho bộ phận phụ thuộc.

Ở phần trên biểu mẫu báo cáo có thanh lệnh. Trên thanh lệnh có thể thay đổi các tham số báo cáo, như: kỳ, doanh nghiệp, bộ phận phụ thuộc. Chương trình có khả năng in và lưu lại báo cáo.

Để quản lý việc tùy chỉnh báo cáo có thể sử dụng Thanh lệnh tùy chỉnh. Có thể chọn độc lập các tham số trên thanh lệnh tùy chỉnh. Khi lập báo cáo thì thanh lệnh tùy chỉnh có thể tự động ẩn đi.

Phần mềm kế toán 1C:KẾ TOÁN tập đoàn -

Trong báo cáo có thể hiển thị đồng thời các chỉ tiêu của kế toán doanh nghiệp và kế toán thuế, cũng như dữ liệu về các khoản chênh lệch tạm thời và chênh lệch vĩnh viễn.

Gom nhóm được đặt theo các đối tượng phân tích (khoản mục), theo nhóm đối tượng. Cũng có thể đặt tùy chỉnh chi tiết hóa theo các tiểu khoản.

  Phần mềm kế toán 1C:KẾ TOÁN tập đoàn-Bảng cân đối theo tài khoản

Có thể chọn tham số hoặc mục tin, mà theo đó sẽ tiến hành lọc trong báo cáo, cũng như đặt dạng so sánh (bằng, trong danh sách, …). Nếu trong phần bảng có chỉ ra từ hai điều kiện bằng cách điền nhiều dòng thì khi lọc dữ liệu để lập báo cáo sẽ tiến hành kiểm tra việc tuân thủ đồng thời tất cả các điều kiện đã chỉ ra.

Phần mềm kế toán 1C:KẾ TOÁN tập đoàn-1C:KẾ TOÁN tập đoàn

Nhờ có tùy chỉnh sắp xếp có thể sắp xếp trình tự các giá trị theo cột (trường) của báo cáo. Ví dụ, số dư đầu kỳ có thể sắp xếp theo chiều tăng dần (giảm dần) các giá trị. Có thể đặt ngay nhiều tùy chỉnh để sắp xếp.

Có thể quản lý phần tùy chỉnh tiêu đề, đưa ra nhãn, tách các số dư âm. Cũng có thể chọn phương án trang trí cho báo cáo.

Có thể đưa ra các trường bổ sung. Ví dụ, bổ sung vào báo cáo dữ liệu theo mục tin mặt hàng – thuế suất GTGT.

Ưu điểm của tất cả các báo cáo chuẩn là tính năng chi tiết hóa (diễn giải) các báo cáo. Tính năng này thực sự làm đơn giản hóa việc phát hiện và sửa lỗi, cho phép tìm ra nhanh chóng câu trả lời cho cac câu hỏi phát sinh trong phiên làm việc hiện tại của người sử dụng.

Phần diễn giải có thể là báo cáo khác, mở ra chi tiết hóa thành phần của chỉ tiêu đã chọn. Từ báo cáo được mở ra có thể chuyển đến chứng từ gốc và sửa lỗi.


Danh sách báo cáo Trang sau

Đóng tháng Trang trước