Mua hàng:0983715689 Diễn đàn   Đặt câu hỏi
Hỗ trợ sử dụng Tư vấn mua hàng
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Phản hồi, ý kiến góp ý của bạn với 1VS Phản hồi - góp ý
Hotline:(0988-721-127)
(04) 3514-85-50
(04) 3514-85-51
(04) 3514-84-30
Share |

1C:Quản lý tổng thể (ARM)

Đăng ký nhận bài viết
 1. Bạn đang dùng giải pháp 1C nào?
  1. 1C:KẾ TOÁN 8
   1181 (98.83%)
  2. 1C:Bán lẻ 8
   305 (25.52%)
  3. 1C:Quản lý thương mại
   140 (11.72%)
  4. 1C:Quản lý tổng thể (ARM)
   93 (7.78%)
  5. 1C:Quản lý văn bản (ECM)
   72 (6.03%)
  6. 1C:Hóa đơn
   67 (5.61%)
  7. 1C:Hiệu thuốc
   54 (4.52%)
  8. 1C:Cửa hàng điện máy
   52 (4.35%)
  9. 1C:Nhà hàng
   47 (3.93%)


Thuế khoán

Theo quyết định của cơ quan chính quyền địa phương, một số dạng hoạt động riêng của doanh nghiệp và cá nhân kinh doanh có thể được áp dụng chế độ thuế khoán.

Trong chương trình "1C:KẾ TOÁN TẬP ĐOÀN" có tổ chức kế toán độc lập các khoản thu chi theo từng dạng hoạt động kinh doanh.

Các chi phí mà không thể đưa vào dạng hoạt động nhất định vào thời điểm ghi nhận sẽ được phân bổ tự động khi thực hiện các thao tác đóng tháng hàng kỳ.

Có thể đặt tỷ lệ phần trăm được ghi nhận cho các chi phí liên quan đến hoạt động chịu thuế khoán. Ví dụ, đối với người lãnh đạo có thể chỉ ra phần tiền lương có liên quan đến hoạt động chịu thuế khoán. Khoản trích theo lương của người lao động được tính sẽ không bao gồm các chi phí theo các hoạt động không chịu thuế khoán (chịu thuế thu nhập doanh nghiệp).

Sau khi ghi lại vào cơ sở thông tin tất cả các chứng từ của kỳ báo cáo và kết chuyển các chứng từ thường kỳ, chương trình sẽ tự động lập "Sổ kế toán thu chi".

Khi cần thiết, việc ghi sổ có thể thực hiện bằng cách thủ công.

Cá nhân kinh doanh Trang sau

Thuế TNCN Trang trước