Mua hàng:0983715689 Diễn đàn   Đặt câu hỏi
Hỗ trợ sử dụng Tư vấn mua hàng
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Phản hồi, ý kiến góp ý của bạn với 1VS Phản hồi - góp ý
Hotline:(0988-721-127)
(04) 3514-85-50
(04) 3514-85-51
(04) 3514-84-30
Share |

1C:Quản lý tổng thể (ARM)

Đăng ký nhận bài viết
 1. Bạn đang dùng giải pháp 1C nào?
  1. 1C:KẾ TOÁN 8
   1181 (98.83%)
  2. 1C:Bán lẻ 8
   305 (25.52%)
  3. 1C:Quản lý thương mại
   140 (11.72%)
  4. 1C:Quản lý tổng thể (ARM)
   93 (7.78%)
  5. 1C:Quản lý văn bản (ECM)
   72 (6.03%)
  6. 1C:Hóa đơn
   67 (5.61%)
  7. 1C:Hiệu thuốc
   54 (4.52%)
  8. 1C:Cửa hàng điện máy
   52 (4.35%)
  9. 1C:Nhà hàng
   47 (3.93%)


Thuế GTGT

Trong "1C:KẾ TOÁN 8" đáp ứng các yêu cầu của chế độ kế toán và quy định luật pháp liên quan đến thuế GTGT. Trong chương trình có phân hệ "Thuế GTGT", tự động hóa tất cả những thủ tục cần thiết bao gồm lập chứng từ đặc biệt dành cho kế toán thuế GTGT như: hóa đơn GTGT cũng như biểu mẫu báo cáo thuế.. 

Trong quá trình làm việc với chương trình, số tiền thuế GTGT được ghi nhận một cách tự động trên cơ sở các giao dịch mà người sử dụng đưa vào cơ sở thông tin. Khi đóng sổ cuối kỳ cần thực hiện một số các thao tác hàng kỳ. Khi tiến hành các thao tác hàng kỳ, có chuẩn bị lập báo cáo thuế GTGT và thực hiện tính thuế phải nộp vào ngân sách nhà nước. Trình tự kế toán thuế GTGT này trong "1C:KẾ TOÁN 8" được gọi là quy trình kế toán thuế GTGT đầy đủ. 

Nếu doanh nghiệp không có các giao dịch bán hàng không chịu thuế GTGT hoặc theo thuế suất 0% thì doanh nghiệp đó có thể tiến hành kế toán giản lược theo thuế GTGT. Khi tiến hành kế toán giản lược theo thuế GTGT, bảng kê đầu vào và đầu ra được điền theo các giao dịch kinh tế hoặc bằng các giao dịch thủ công được ghi nhận trong chương trình. Không cần sử dụng các chứng từ chuẩn hàng kỳ. Tuy nhiên có thể sử dụng bộ xử lý để nhập tự động hóa đơn GTGT của các khoản ứng trước. 

Tự động hóa công việc kế toán thuế GTGT theo hàng hóa mà được bán với thuế suất thuế GTGT 0% (dành cho các nghiệp vụ xuất khẩu và những trường hợp tương tự khác) và không chịu thuế GTGT. Có thể phân bổ số tiền thuế GTGT đầu vào theo quy định của luật pháp về các giao dịch bán hàng chịu thuế hoặc không chịu thuế GTGT. 

Tự động hóa công việc kế toán số tiền thuế GTGT phải nộp cho cơ quan thuế theo các giao dịch nhập khẩu. 

Trong chương trình có sẵn tình huống, khi doanh nghiệp đóng vai trò là người nộp hộ thuế GTGT. Đặc điểm đó là doanh nghiệp là người nộp hộ thuế được thiết lập trong các hợp đồng với đối tác là người bán. 

Tại doanh nghiệp có luân chuyển chứng từ số lượng lớn và phức tạp thì vào cuối kỳ báo cáo cần thực hiện một số các thao tác hàng kỳ về kế toán thuế GTGT, có tự động xử lý dữ liệu của cơ sở thông tin mà được nhập vào bởi các chứng từ khác nhau. Để thực hiện các thao tác hàng kỳ có sử dụng một cách hợp lý "Trợ giúp theo thuế GTGT". 

Phần mềm kế toán 1C:KẾ TOÁN tập đoàn-Trợ giúp theo thuế GTGT

"Trợ giúp theo thuế GTGT" làm đơn giản hóa công việc, trực quan hơn và kiểm tra được trình tự các thao tác.

"1C:KẾ TOÁN 8" đảm bảo việc lập tự động và đưa ra mẫu in đặc biệt của báo cáo thuế – bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào và bán ra.

Phần mềm kế toán 1C:KẾ TOÁN tập đoàn-Bảng kê đầu vào

Khi lập bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào và bán ra, có thể lọc và gom nhóm dữ liệu theo đối tác. Cũng có thể lập bảng kê cho các bộ phận hạch toán phụ thuộc.

Tờ khai thuế theo thuế GTGT cũng được điền tự động. Tờ khai thuế nằm trong bộ các báo cáo pháp quy.


Thuế TNCN Trang sau

Giới thiệu Trang trước