Mua hàng:0983715689 Diễn đàn   Đặt câu hỏi
Hỗ trợ sử dụng Tư vấn mua hàng
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Phản hồi, ý kiến góp ý của bạn với 1VS Phản hồi - góp ý
Hotline:(0988-721-127)
(04) 3514-85-50
(04) 3514-85-51
(04) 3514-84-30
Share |

1C:Quản lý tổng thể (ARM)

Đăng ký nhận bài viết
 1. Bạn đang dùng giải pháp 1C nào?
  1. 1C:KẾ TOÁN 8
   1181 (98.83%)
  2. 1C:Bán lẻ 8
   305 (25.52%)
  3. 1C:Quản lý thương mại
   140 (11.72%)
  4. 1C:Quản lý tổng thể (ARM)
   93 (7.78%)
  5. 1C:Quản lý văn bản (ECM)
   72 (6.03%)
  6. 1C:Hóa đơn
   67 (5.61%)
  7. 1C:Hiệu thuốc
   54 (4.52%)
  8. 1C:Cửa hàng điện máy
   52 (4.35%)
  9. 1C:Nhà hàng
   47 (3.93%)


Các giao dịch sản xuất

"1C:KẾ TOÁN 8" cho phép thực hiện các quy trình sản xuất từ thời điểm đưa nguyên vật liệu vào sản xuất đến khi xuất xưởng thành phẩm.

Phần mềm kế toán 1C:KẾ TOÁN tập đoàn -  

"1C:KẾ TOÁN 8" có các tính năng sau:

 • kế toán xuất xưởng thành phẩm, chi phí nguyên vật liệu, sản xuất dở dang;
 • kế toán nội bộ và nhận gia công nguyên vật liệu, bán thành phẩm và thành phẩm;
 • kế toán các chi phí sản xuất, tính giá thành dự tính và giá thành thực tế có sử dụng phương pháp phân bổ chi phí gián tiếp;
 • kế toán hoạt động sản xuất bổ trợ;
 • kế toán phế thải dùng lại.

Kế toán thành phẩm có thể được tiến hành có hoặc không sử dụng tài khoản 631 "Giá thành sản xuất". Có thể tiến hành kế toán thành phẩm có sử dụng tài khoản 631"Giá thành sản xuất", nếu trên các tài khoản kế toán doanh nghiệp thấy rõ ràng sự chênh lệch giữa giá thành thực tế và giá thành dự tính của thành phẩm. 

Chương trình cung cấp tính năng phản ánh vào kế toán việc xuất xưởng và chi phí của sản xuất chính, cũng như sản xuất bổ trợ. Khi lập báo cáo sản xuất theo ca có thể phản ánh: 

 • xuất xưởng thành phẩm và bán thành phẩm,
 • nguyên vật liệu được sử dụng trong sản xuất,
 • các dịch vụ được cung cấp cho bộ phận khác của doanh nghiệp,
 • phế thải thu hồi.
Phần mềm kế toán 1C:KẾ TOÁN tập đoàn -

Các thông tin về nguyên vật liệu được sử dụng trong sản xuất có thể được điền tự động trên cơ sở bảng kê chi tiết. Bảng kê chi tiết là một bảng kê nguyên vật liệu và các thành phần khác được sử dụng khi sản xuất sản phẩm.

Việc xuất xưởng thành phẩm và bán thành phẩm trong tháng được phản ánh theo giá thành dự tính. Cuối tháng tiến hành kiểm kê phần sản xuất dở dang đối với từng bộ phận sản xuất.

Giá thành thực tế của sản phẩm xuất xưởng được tính vào cuối tháng bằng thao tác hàng kỳ "Đóng các tài khoản 1541, 1543, 1547 và 642". Khi đó chương trình sẽ tự động lập các bản ghi về khoản chênh lệch giữa giá thành dự tính và giá thành thực tế của thành phẩm, chi phí trực tiếp và chi phí gián tiếp được phân bổ theo các bộ phận.

Để phân tích kết quả tính giá thành sản phẩm có thể sử dụng Bảng tính hàng kỳ.


Gia công nguyên vật liệu Trang sau

Giới thiệu Trang trước