Mua hàng:0983715689 Diễn đàn   Đặt câu hỏi
Hỗ trợ sử dụng Tư vấn mua hàng
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Phản hồi, ý kiến góp ý của bạn với 1VS Phản hồi - góp ý
Hotline:(0988-721-127)
(04) 3514-85-50
(04) 3514-85-51
(04) 3514-84-30
Share |

1C:Quản lý tổng thể (ARM)

Đăng ký nhận bài viết
 1. Bạn đang dùng giải pháp 1C nào?
  1. 1C:KẾ TOÁN 8
   1181 (98.83%)
  2. 1C:Bán lẻ 8
   305 (25.52%)
  3. 1C:Quản lý thương mại
   140 (11.72%)
  4. 1C:Quản lý tổng thể (ARM)
   93 (7.78%)
  5. 1C:Quản lý văn bản (ECM)
   72 (6.03%)
  6. 1C:Hóa đơn
   67 (5.61%)
  7. 1C:Hiệu thuốc
   54 (4.52%)
  8. 1C:Cửa hàng điện máy
   52 (4.35%)
  9. 1C:Nhà hàng
   47 (3.93%)


Đóng tháng

Các thao tác hàng kỳ được thực hiện vào cuối tháng được tiến hành tự động nhờ có các thao tác hàng kỳ của bộ xử lý "Đóng sổ cuối tháng".

Phần mềm kế toán 1C:KẾ TOÁN tập đoàn -

Chương trình có tính năng đóng tháng đối với doanh nghiệp với các bộ phận hạch toán độc lập và hạch toán phụ thuộc.

Bằng các nghiệp vụ  hàng kỳ mà có thực hiện các giao dịch sau:

 • tính khấu hao tài sản cố định hữu hình và tài sản cố định vô hình;
 • giảm giá trị quần áo bảo hộ và công cụ, dụng cụ đang sử dụng;
 • đánh giá lại các khoản ngoại tệ;
 • ghi giảm chi phí trả trước;
 • ghi giảm chi phí trực tiếp và chi phí gián tiếp vào kết quả hoạt động kinh doanh;
 • xác định kết quả kinh doanh và đóng các tài khoản 511, 512, 515, 632, 635, 711 và 811;
 • tính thuế thu nhập doanh nghiệp;
 • … .
Ngoài ra, chương trình sẽ tiến hành kiểm tra trình tự kết chuyển chứng từ nhằm phát hiện ra lỗi liên quan đến việc thay đổi chứng từ có "hồi tố". Để phân tích dữ liệu kế toán sau khi tiến hành các thao tác hàng kỳ, có thể dùng Bảng tính hàng kỳ, cũng như các báo cáo kế toán chuẩn. 

Kiểm tra dữ liệu kế toán Trang sau

Kế toán bộ phận riêng biệt Trang trước