Mua hàng:0983715689 Diễn đàn   Đặt câu hỏi
Hỗ trợ sử dụng Tư vấn mua hàng
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Phản hồi, ý kiến góp ý của bạn với 1VS Phản hồi - góp ý
Hotline:(0988-721-127)
(04) 3514-85-50
(04) 3514-85-51
(04) 3514-84-30
Share |

1C:Quản lý tổng thể (ARM)

Đăng ký nhận bài viết
 1. Bạn đang dùng giải pháp 1C nào?
  1. 1C:KẾ TOÁN 8
   1181 (98.83%)
  2. 1C:Bán lẻ 8
   305 (25.52%)
  3. 1C:Quản lý thương mại
   140 (11.72%)
  4. 1C:Quản lý tổng thể (ARM)
   93 (7.78%)
  5. 1C:Quản lý văn bản (ECM)
   72 (6.03%)
  6. 1C:Hóa đơn
   67 (5.61%)
  7. 1C:Hiệu thuốc
   54 (4.52%)
  8. 1C:Cửa hàng điện máy
   52 (4.35%)
  9. 1C:Nhà hàng
   47 (3.93%)


Cập nhật báo cáo

Các biểu mẫu báo cáo pháp quy được thay đổi định kỳ theo các quyết định của cơ quan nhà nước. Để cập nhật các biểu mẫu có sử dụng cơ chế cập nhật hiệu quả các báo cáo pháp quy.

Khi kết nối với mạng Internet, bộ trợ giúp cập nhật có thể nhận phiên bản mới của cấu hình từ trang Web người sử dụng. Có thể kiểm tra thủ công sự tồn tại của phiên bản mới khi theo dõi những chỉ dẫn của chương trình hoặc giao cho bộ trợ giúp tự động kiểm tra sự tồn tại của phiên bản cập nhật trong mỗi lần khởi động.

Sau khi nhận bản cập nhật từ Internet, bộ trợ giúp tự động cập nhật phiên bản của cấu hình. Khi làm việc ở chế độ Client-server việc cập nhật cấu hình có thể hoãn lại, ví dụ, đến tối. Hệ thống sẽ tiến hành cập nhật vào đúng thời gian đã chỉ ra. 


Kế toán thuế Trang sau

Kết xuất dưới dạng điện tử Trang trước