Mua hàng:0983715689 Diễn đàn   Đặt câu hỏi
Hỗ trợ sử dụng Tư vấn mua hàng
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Phản hồi, ý kiến góp ý của bạn với 1VS Phản hồi - góp ý
Hotline:(0988-721-127)
(04) 3514-85-50
(04) 3514-85-51
(04) 3514-84-30
Share |

1C:Quản lý tổng thể (ARM)

Đăng ký nhận bài viết
 1. Bạn đang dùng giải pháp 1C nào?
  1. 1C:KẾ TOÁN 8
   1181 (98.83%)
  2. 1C:Bán lẻ 8
   305 (25.52%)
  3. 1C:Quản lý thương mại
   140 (11.72%)
  4. 1C:Quản lý tổng thể (ARM)
   93 (7.78%)
  5. 1C:Quản lý văn bản (ECM)
   72 (6.03%)
  6. 1C:Hóa đơn
   67 (5.61%)
  7. 1C:Hiệu thuốc
   54 (4.52%)
  8. 1C:Cửa hàng điện máy
   52 (4.35%)
  9. 1C:Nhà hàng
   47 (3.93%)


Tài sản cố định vô hình

Kế toán tài sản cố định vô hình được tiến hành theo quy định của Chuẩn mực kế toán số 04 "Tài sản cố định vô hình".

Tự động hóa các giao dịch tiếp nhận, ghi giảm và thay đổi tình trạng tài sản cố định vô hình. Tài sản cố định vô hình có thể được ghi nhận, như kết quả của công việc nghiên cứu triển khai, khi đó chi phí nghiên cứu triển khai có thể được tính vào nguyên giá của đối tượng.

Phần mềm kế toán 1C:KẾ TOÁN tập đoàn -

Khi tiếp nhận tài sản cố định vô hình vào kế toán thì trong cơ sở thông tin có đưa ra các thông tin cần thiết để phản ánh tài sản cố định vô hình trên các tài khoản kế toán và tính khấu hao sau này trong kế toán doanh nghiệp và kế toán thuế.  

Khấu hao tài sản cố định vô hình được tính tự động vào cuối mỗi tháng bằng các thao tác đóng tháng hàng kỳ.


Kế toán tiền lương Trang sau

Kế toán TSCĐ vô hình Trang trước