Mua hàng:0983715689 Diễn đàn   Đặt câu hỏi
Hỗ trợ sử dụng Tư vấn mua hàng
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Phản hồi, ý kiến góp ý của bạn với 1VS Phản hồi - góp ý
Hotline:(0988-721-127)
(04) 3514-85-50
(04) 3514-85-51
(04) 3514-84-30
Share |

1C:Quản lý tổng thể (ARM)

Đăng ký nhận bài viết
 1. Bạn đang dùng giải pháp 1C nào?
  1. 1C:KẾ TOÁN 8
   1181 (98.83%)
  2. 1C:Bán lẻ 8
   305 (25.52%)
  3. 1C:Quản lý thương mại
   140 (11.72%)
  4. 1C:Quản lý tổng thể (ARM)
   93 (7.78%)
  5. 1C:Quản lý văn bản (ECM)
   72 (6.03%)
  6. 1C:Hóa đơn
   67 (5.61%)
  7. 1C:Hiệu thuốc
   54 (4.52%)
  8. 1C:Cửa hàng điện máy
   52 (4.35%)
  9. 1C:Nhà hàng
   47 (3.93%)


Tài sản cố định hữu hình

Kế toán tài sản cố định hữu hình được tiến hành theo Chuẩn mực kế toán số 03 "Tài sản cố định hữu hình".

Tự động hóa các giao dịch kế toán tài sản cố định hữu hình: tiếp nhận hàng hóa và dịch vụ, tiếp nhận vào kế toán tài sản cố định hữu hình, nâng cấp, thanh lý, ghi giảm. Chương trình cung cấp tính năng ghi nhận các chi phí bổ sung có liên quan đến việc mua sắm và sửa chữa tài sản cố định và đưa chúng vào nguyên giá tài sản cố định hữu hình.

Phần mềm kế toán 1C:KẾ TOÁN tập đoàn -

Khi tiếp nhận tài sản cố định hữu hình vào kế toán trong cơ sở thông tin có đưa vào các thông tin cần thiết để tiến hành kế toán tài sản cố định và tính khấu hào sau này trong kế toán doanh nghiệp và kế toán thuế.

Số tiền khấu hao được tính có thể phân bổ giữa nhiều tài khoản chi phí hoặc đối tượng của kế toán chi tiết. Đối với tài sản cố định sử dụng theo mùa, có thể chỉ ra lịch biểu tính khấu hao.

Việc tính khấu hao hàng tháng theo tất cả các tài sản cố định được thực hiện một cách tự động bằng các thao tác đóng tháng hàng kỳ.

Để phân tích thông tin về sự tồn tại và điều chuyển tài sản cố định trong doanh nghiệp, cũng như số tiền tính khấu hao theo kế toán doanh nghiệp và kế toán thuế (theo thuế thu nhập doanh nghiệp), các khoản chênh lệch vĩnh viễn và chênh lệch tạm thời có sử dụng báo cáo "Bảng kê khấu hao TSCĐ". Thông tin có thể được gom nhóm và lọc theo các bộ phận, cá nhân chịu trách nhiệm vật tư, nhóm khấu hao và các dấu hiệu khác.

Phần mềm kế toán 1C:KẾ TOÁN tập đoàn -

Kế toán TSCĐ vô hình Trang sau

Kế toán sản xuất Trang trước