Mua hàng:0983715689 Diễn đàn   Đặt câu hỏi
Hỗ trợ sử dụng Tư vấn mua hàng
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Phản hồi, ý kiến góp ý của bạn với 1VS Phản hồi - góp ý
Hotline:(0988-721-127)
(04) 3514-85-50
(04) 3514-85-51
(04) 3514-84-30
Share |

1C:Quản lý tổng thể (ARM)

Đăng ký nhận bài viết
 1. Bạn đang dùng giải pháp 1C nào?
  1. 1C:KẾ TOÁN 8
   1181 (98.83%)
  2. 1C:Bán lẻ 8
   305 (25.52%)
  3. 1C:Quản lý thương mại
   140 (11.72%)
  4. 1C:Quản lý tổng thể (ARM)
   93 (7.78%)
  5. 1C:Quản lý văn bản (ECM)
   72 (6.03%)
  6. 1C:Hóa đơn
   67 (5.61%)
  7. 1C:Hiệu thuốc
   54 (4.52%)
  8. 1C:Cửa hàng điện máy
   52 (4.35%)
  9. 1C:Nhà hàng
   47 (3.93%)


Danh sách báo cáo

Dùng thử miễn phí phần mềm kế toán 1C:KẾ TOÁN 8

1C:KẾ TOÁN 8 có các báo cáo chuẩn: 

 • bảng cân đối tài khoản; 
 • bảng cân đối dạng bàn cờ; 
 • bảng cân đối theo tài khoản; 
 • phân tích tài khoản; 
 • thẻ tài khoản; 
 • phân tích khoản mục; 
 • phát sinh trong tài khoản; 
 • báo cáo theo các bút toán; 
 • Sổ tổng hợp. 
Báo cáo Bảng cân đối tài khoản được tạo dưới dạng bảng, mà theo mỗi dòng sẽ tách thông tin liên quan đến tài khoản hoặc tiểu khoản cụ thể. Các tài khoản được sắp xếp theo trình tự tăng dần số thứ tự.  

Đối với mỗi tài khoản kế toán trong bảng sẽ hiển thị số tiền vào đầu kỳ và cuối kỳ (bên Nợ và bên Có) và số tiền phát sinh theo bên Nợ, bên Có trong kỳ đã thiết lập.  

Bằng thanh lệnh tùy chỉnh của báo cáo có thể thiết lập hoặc hủy bỏ hiển thị các tiểu khoản, khoản mục, số tiền ngoại tệ theo các tài khoản, số dư được mở rộng.  

Báo cáo Bảng cân đối theo một tài khoản hiển thị số dư đầu và số dư cuối, cũng như số phát sinh trong kỳ đối với tài khoản đã chọn. Có thể nhận được số dư và số phát sinh riêng biệt theo các đối tượng của kế toán phân tích (khoản mục), theo doanh nghiệp và bộ phận. Có thể lập báo cáo có chi tiết hóa theo các tiểu khoản.

Phần mềm kế toán "1C:KẾ TOÁN 8" - Bảng cân đối tài khoản

Báo cáo Phân tích tài khoản phản ánh số phát sinh giữa tài khoản đã chọn và tất cả các tài khoản (tiểu khoản) còn lại trong kỳ cụ thể, cũng như số dư theo tài khoản đã chọn vào đầu kỳ và cuối kỳ.

Phần mềm kế toán "1C:KẾ TOÁN 8" - Phân tích tài khoản 511

Báo cáo đã lập là bảng mà trong các dòng đưa ra số thứ tự các tài khoản đối ứng và số phát sinh theo bên Nợ và bên Có (tương ứng từ bên Có và bên Nợ của tài khoản đã chọn), cũng như tổng kết trung gian theo định kỳ đã thiết lập. 

Báo cáo Thẻ tài khoản là báo cáo có chi tiết đến bản ghi kế toán, có nghĩa là đến tận bút toán. Báo cáo đã lập là sự chọn lựa sắp xếp thông tin về các bút toán theo ngày mà có liên quan đến kỳ đã chọn và trong khoảng thời gian đó có sử dụng tài khoản đã chọn.

Phần mềm kế toán "1C:KẾ TOÁN 8" - Thẻ tài khoản 131

Báo cáo được hiển thị dưới dạng bảng mà mỗi dòng tương ứng với một bút toán. Trong bảng hiển thị thông tin cuối: số dư ban đầu theo tài khoản đã chọn, cũng như số dư cuối và số phát sinh cuối.  

Việc tùy chỉnh báo cáo cho phép xác định hiển thị tổng kết trung gian theo định kỳ đã chọn: theo ngày, theo tuần…. Có thể lọc bút toán theo giá trị của khoản mục. 

Báo cáo Phân tích khoản mục hiển thị số dư đầu và số dư cuối, cũng như số phát sinh trong kỳ theo các tài khoản mà có dạng khoản mục đã chọn. Đối với mỗi giá trị khoản mục có xem xét việc chi tiết theo các tài khoản.

Phần mềm kế toán "1C:KẾ TOÁN 8" - phân tích tài khoản mặt hàng

Báo cáo Phát sinh giữa các khoản mục hiển thị danh sách tất cả phát sinh giữa danh sách các khoản mục đã chọn và danh sách khoản mục đối ứng. 

Báo cáo Thẻ khoản mục là báo cáo có chi tiết đến bút toán, đồng thời hiển thị sự chọn lựa sắp xếp thông tin về bút toán theo ngày mà chúng có liên quan đến kỳ đã chọn và trong khoảng thời gian đó có sử dụng dạng khoản mục đã chọn hoặc giá trị khoản mục. Việc tùy chỉnh báo cáo cho phép xác định hiển thị tổng kết trung gian theo định kỳ đã chọn: theo ngày, theo tuần… 

Trong Báo cáo theo bút toán hiển thị thông tin từ các bút toán được lọc theo các chỉ tiêu: tài khoản bên Nợ, tài khoản bên Có, tiền tệ, chứng từ, đoạn nội dung mà có trong nội dung nghiệp vụ hoặc tên khoản mục.

Phần mềm kế toán "1C:KẾ TOÁN 8" - Báo cáo theo các bút toán

Báo cáo Bảng cân đối dạng bàn cờ có trình bày dạng bảng số phát sinh giữa các tài khoản trong kỳ đã chọn. Các dòng phần bảng phù hợp với tài khoản bên Nợ, cột tương ứng với tài khoản bên Có.

Phần mềm kế toán "1C:KẾ TOÁN 8" - Bảng cân đối dạng bàn cờ

Báo cáo Sổ tổng hợp hiển thị số dư đầu, số dư cuối và phát sinh với các tài khoản khác trong kỳ đã chọn cho mỗi tài khoản.

Phần mềm kế toán "1C:KẾ TOÁN 8" - Sổ tổng hợp phân tích tài khoản

Trong tùy chỉnh báo cáo có thể xác định chi tiết theo kỳ (tháng, quý, nửa năm, năm). Có thể chỉ ra dấu hiệu phân bổ theo các trang để khi in báo cáo sẽ đưa ra dữ liệu của mỗi tài khoản theo trang riêng biệt trong sổ chính.


Dùng thử miễn phí phần mềm kế toán 1C:KẾ TOÁN 8

Báo cáo pháp quy Trang sau

Kiểm tra nhanh công việc kế toán Trang trước