Mua hàng:0983715689 Diễn đàn   Đặt câu hỏi
Hỗ trợ sử dụng Tư vấn mua hàng
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Phản hồi, ý kiến góp ý của bạn với 1VS Phản hồi - góp ý
Hotline:(0988-721-127)
(04) 3514-85-50
(04) 3514-85-51
(04) 3514-84-30
Share |

1C:Quản lý tổng thể (ARM)

Đăng ký nhận bài viết
 1. Bạn đang dùng giải pháp 1C nào?
  1. 1C:KẾ TOÁN 8
   1181 (98.83%)
  2. 1C:Bán lẻ 8
   305 (25.52%)
  3. 1C:Quản lý thương mại
   140 (11.72%)
  4. 1C:Quản lý tổng thể (ARM)
   93 (7.78%)
  5. 1C:Quản lý văn bản (ECM)
   72 (6.03%)
  6. 1C:Hóa đơn
   67 (5.61%)
  7. 1C:Hiệu thuốc
   54 (4.52%)
  8. 1C:Cửa hàng điện máy
   52 (4.35%)
  9. 1C:Nhà hàng
   47 (3.93%)


Kiểm tra nhanh công việc kế toán

Dùng thử miễn phí phần mềm kế toán 1C:KẾ TOÁN 8

Để kiểm tra dữ liệu kế toán doanh nghiệp và kế toán thuế sử dụng báo cáo chuẩn. Báo cáo bất kỳ có thể được lập cho doanh nghiệp cụ thể.  

Trong phần bảng phía trên của biểu mẫu sắp xếp thanh lệnh. Trên thanh lệnh có thể thay đổi các tham số báo cáo: kỳ, doanh nghiệp. Ngoài ra, chương trình có xem xét khả năng in và lưu báo cáo.  

Để quản lý tùy chỉnh báo cáo có xem xét Thanh lệnh tùy chỉnh. Có thể tự chọn tham số thanh lệnh tùy chỉnh. Khi lập báo cáo, có thể tự động ẩn thanh lệnh tùy chỉnh.

Phần mềm kế toán "1C:KẾ TOÁN 8" - Phân tích tài khoản

Trong báo cáo có thể hiển thị đồng thời các chỉ tiêu của kế toán doanh nghiệp và kế toán thuế, cũng như dữ liệu theo chênh lệch tạm thời và chênh lệch vĩnh viễn. 

Việc gom nhóm được xác định theo các đối tượng phân tích (khoản mục), theo nhóm đối tượng. Ngoài ra, có thể thiết lập tùy chỉnh chi tiết hóa theo các tiểu khoản.

Phần mềm kế toán "1C:KẾ TOÁN 8" - Phân tích tài khoản

Có theerchonj tham số hoặc mục tin, mà theo đó sẽ tiến hành lọc trong báo cáo, cũng như xác định dạng so sánh (bằng, trong danh sách…). Nếu trong phần bảng chỉ ra hai hoặc nhiều hơn các điều kiện bằng cách điền các dòng thì khi lọc dữ liệu để lập báo cáo sẽ kiểm tra việc tuân thủ đồng thời tất cả các điều kiện đã chỉ ra.

Phần mềm kế toán "1C:KẾ TOÁN 8" - Bảng cân đối tài khoản

Bằng việc sắp xếp có thể sắp xếp các giá trị theo các cột (các trường) của báo cáo. Ví dụ, có thể sắp xếp số dư đầu kỳ tăng dần (giảm dần). Có thể xác định ngay nhiều tùy chỉnh để sắp xếp. 

Có thể quản lý các tùy chỉnh tiêu đề, hiển thị chữ ký, tách số dư âm. Ngoài ra, có thể chọn phương án lập báo cáo. 

Có thể hiển thị trường bổ sung. Ví dụ, thêm dữ liệu vào báo cáo theo các mục tin của mặt hàng như thuế suất thuế GTGT.  

Ưu điểm của tất cả báo cáo chuẩn là tính năng chi tiết (diễn giải) báo cáo. Tính năng này làm đơn giản đáng kể việc phát hiện và sửa lỗi, cho phép tìm thấy nhanh câu trả lời cho các vấn đề phát sinh. 

Việc diễn giải có thể là báo cáo khác mà thể hiện chi tiết thành phần của chỉ tiêu đã chọn. Từ báo cáo đã mở có thể chuyển đến chứng từ gốc và sửa lỗi.

Phần mềm kế toán "1C:KẾ TOÁN 8" - Thẻ tài khoản


Dùng thử miễn phí phần mềm kế toán 1C:KẾ TOÁN 8

Danh sách báo cáo Trang sau

Đóng sổ cuối tháng Trang trước