Mua hàng:0983715689 Diễn đàn   Đặt câu hỏi
Hỗ trợ sử dụng Tư vấn mua hàng
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Phản hồi, ý kiến góp ý của bạn với 1VS Phản hồi - góp ý
Hotline:(0988-721-127)
(04) 3514-85-50
(04) 3514-85-51
(04) 3514-84-30
Share |

1C:Quản lý tổng thể (ARM)

Đăng ký nhận bài viết
 1. Bạn đang dùng giải pháp 1C nào?
  1. 1C:KẾ TOÁN 8
   1181 (98.83%)
  2. 1C:Bán lẻ 8
   305 (25.52%)
  3. 1C:Quản lý thương mại
   140 (11.72%)
  4. 1C:Quản lý tổng thể (ARM)
   93 (7.78%)
  5. 1C:Quản lý văn bản (ECM)
   72 (6.03%)
  6. 1C:Hóa đơn
   67 (5.61%)
  7. 1C:Hiệu thuốc
   54 (4.52%)
  8. 1C:Cửa hàng điện máy
   52 (4.35%)
  9. 1C:Nhà hàng
   47 (3.93%)


Vốn bằng tiền

Dùng thử miễn phí phần mềm kế toán 1C:KẾ TOÁN 8

Chương trình "1C:KẾ TOÁN 8" tự động hóa các giao dịch tiền gửi và tiền mặt.  

Để phản ánh việc thu chi có thể lập chứng từ Phiếu thu và phiếu chi. Sổ tiền mặt được lập một cách tự động.  

Chương trình tự động ghi nhận chứng từ tiền mặt, xem xét khả năng lập chứng từ tiếp nhận và chi tiền. Để kiểm soát và phân tích biến động tiền mặt sử dụng báo cáo chuyên biệt.  

Để phản ánh việc nhận và chuyển tiền sử dụng nhật ký Bản sao kê ngân hàng. Mẫu nhật ký lặp lại mẫu sao kê ngân hàng thực tế. Trong chương trình có tính năng điền chứng từ thanh toán, cũng như kết xuất chúng vào chương trình kiểu Internet-banking.  

Chương trình 1C:KẾ TOÁN 8 đảm bảo phối hợp với các các chương trình ngân hàng chuyên biệt kiểu Internet-banking.  

Ngoài ra, chương trình hỗ trợ ghi nhận hạch toán với người nhận tạm ứng. Có xem xét tính năng quản lý hạch toán với người nhận tạm ứng bằng tiền mặt và thẻ ngân hàng. Có thể sử dụng các thẻ ngân hàng riêng của cá nhân cũng như thẻ ngân hàng của doanh nghiệp.  

Chương trình còn có thể điền tự động biểu mẫu "Báo cáo về biến động tiền mặt". Để thực hiện điều này, cần nhập kế toán phân tích tiền mặt theo các dạng lưu chuyển tiền tệ. Nếu doanh nghiệp chưa cung cấp mẫu "Báo cáo về biến động tiền mặt" thì có thể ngắt bỏ việc kế toán theo các dạng lưu chuyển nhờ đó làm đơn giản hơn khi làm việc với chứng từ tiền mặt và tiền gửi.

Tiền mặt

Thu chi tiền mặt được lập bằng chứng từ phiếu thu và phiếu chi, có thể in ngay mẫu in chứng từ tiền mặt.

Phần mềm kế toán "1C:KẾ TOÁN 8" - Phiếu thu tiền mặt

Sổ quỹ được nhập một cách tự động.

Tiền gửi

Cơ sở để ghi giảm tiền gửi từ tài khoản ngân hàng là bản sao kê nhận từ ngân hàng. Để ghi nhận giao dịch thu chi tiền từ tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp cần sử dụng nhật ký Bản sao kê ngân hàng.

Phần mềm kế toán "1C:KẾ TOÁN 8" - Sao kê ngân hàng - Tiền gửi

Trong nhật ký chỉ ra danh sách chứng từ tăng giảm tiền gửi do người sử dụng nhập.  

Trong phần bảng nhật ký hiển thị số dư và biến động theo tài khoản ngân hàng đã chọn vào ngày cụ thể. Có thể tiến hành lọc nhanh theo các mục tin.  

Việc tăng và giảm tiền gửi có thể được phản ánh tự động trong nhật ký bằng việc kết nhập dữ liệu từ chương trình kiểu Internet-banking. Người sử dụng còn có thể phản ánh việc tăng và giảm tiền một cách thủ công.  

Để tạo mẫu in ủy nhiệm thanh toán, cũng như để chuẩn bị thông tin cho kết xuất dữ liệu vào chương trình kiểu Internet-banking sử dụng ủy nhiệm thanh toán. Nếu lập ủy nhiệm thanh toán để chuyển thuế thì xem xét chế độ điền giản đơn – có thể điền tự động phần bảng chứng từ trên cơ sở khuôn in.

Phần mềm kế toán "1C:KẾ TOÁN 8" - Ủy nhiệm chi - Tiền gửi

Internet-banking  

Để trao đổi thông tin với ngân hàng theo kênh liên lạc điện tử sử dụng chương trình chuyên dụng kiểu "Internet-banking". Cơ chế đặc biệt trao đổi thông tin với chương trình kiểu "Internet-banking" cho phép: 

 • lập chứng từ thanh toán trong cơ sở thông tin, sau đó kết xất chứng từ đó ra chương trình kiểu "Internet-banking" để chuyển cho ngân hàng theo kênh liên lạc điện tử; 
 • kết nhập vào cơ sở từ chương trình kiểu "Internet-banking" thông tin nhận được từ ngân hàng về giao dịch với tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp.

Phần mềm kế toán "1C:KẾ TOÁN 8" - Internet-banking

Việc trao đổi dữ liệu giữa cấu hình và chương trình kiểu "Internet-banking" được thực hiện thông qua kho chứa thông tin trung gian, để làm kho chứa trung gian có sử dụng tệp trao đổi với định dạng đặc biệt.


Dùng thử miễn phí phần mềm kế toán 1C:KẾ TOÁN 8

Hạch toán với đối tác Trang sau

Nhập giao dịch thủ công Trang trước