Mua hàng:0983715689 Diễn đàn   Đặt câu hỏi
Hỗ trợ sử dụng Tư vấn mua hàng
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Phản hồi, ý kiến góp ý của bạn với 1VS Phản hồi - góp ý
Hotline:(0988-721-127)
(04) 3514-85-50
(04) 3514-85-51
(04) 3514-84-30
Share |

1C:Quản lý tổng thể (ARM)

Đăng ký nhận bài viết
 1. Bạn đang dùng giải pháp 1C nào?
  1. 1C:KẾ TOÁN 8
   1181 (98.83%)
  2. 1C:Bán lẻ 8
   305 (25.52%)
  3. 1C:Quản lý thương mại
   140 (11.72%)
  4. 1C:Quản lý tổng thể (ARM)
   93 (7.78%)
  5. 1C:Quản lý văn bản (ECM)
   72 (6.03%)
  6. 1C:Hóa đơn
   67 (5.61%)
  7. 1C:Hiệu thuốc
   54 (4.52%)
  8. 1C:Cửa hàng điện máy
   52 (4.35%)
  9. 1C:Nhà hàng
   47 (3.93%)


Ghi nhận dữ liệu hoạt động kinh tế bằng chứng từ

Dùng thử miễn phí phần mềm kế toán 1C:KẾ TOÁN 8

Phương pháp chính tiến hành kế toán trong chương trình là ghi nhận dữ liệu hoạt động kinh tế bằng chứng từ.

Phần mềm kế toán "1C:KẾ TOÁN 8" - Giao dịch thủ công

Để nâng cao sự thuận tiện khi làm việc với chứng từ có bổ sung nhật ký chứng từ theo các phần hành chính: chứng từ mua hàng, chứng từ bán hàng, chứng từ kho bãi … Để chuyển nhanh đến mục cần thiết sử dụng Thanh lệnh chức năng.  

"1C:KẾ TOÁN 8" có sắp xếp các công cụ mà cho phép đẩy nhanh quá trình điền chứng từ và ghi nhận các giao dịch kinh tế: 

 • Tùy chỉnh cá nhân đề điền giá trị theo mặc định, 
 • Điền nhanh phần bảng chứng từ (tự động điền, chọn, nhập trên cơ sở), 
 • Tự động điền tài khoản kế toán khi nhập giao dịch. 
Tùy chỉnh cá nhân  

Trong tùy chỉnh cá nhân có thể chỉ ra một loạt các giá trị thường xuyên được sử dụng: doanh nghiệp, kho bãi….

Phần mềm kế toán "1C:KẾ TOÁN 8" - Tùy chỉnh cá nhân

Những giá trị này sẽ điền vào các chứng từ khi tạo mới hoặc điền.  

Điền nhanh phần bảng chứng từ  

Để nhập nhanh chứng từ mới sử dụng cơ chế nhập trên cơ sở. Khi nhập trên cơ sở, tất cả các mục tin có thể điền của chứng từ mới sẽ được điền trên cơ sở chứng từ đã nhập.

Phần mềm kế toán "1C:KẾ TOÁN 8" - Hóa đơn thanh toán

Có thể điền nhanh phần bảng chứng từ bằng cách chọn giá trị từ danh mục. Khi lập chứng từ giao hàng, người sử dụng có thể nhìn thấy số lượng và đơn giá của vật tư yêu cầu.

Phần mềm kế toán "1C:KẾ TOÁN 8" - Giao hàng và cung cấp dịch vụ

Tự động đặt tài khoản kế toán

Khi điền chứng từ có xem xét việc điền tự động:

 • tài khoản kế toán mặt hàng; 
 • tài khoản hạch toán với đối tác.

Phần mềm kế toán "1C:KẾ TOÁN 8" - Mặt hàng

Nhờ tính năng tự động điền các giá trị vào chứng từ, có thể phân bổ công việc về ghi nhận biến động vật tư và hạch toán với đối tác giữa kế toán viên và những nhân viên khác trong doanh nghiệp. Kế toán thực hiện hướng dẫn chung về mặt phương pháp và kiểm soát. Những nhân viên khác, ví dụ, nhân viên phòng cung ứng vật tư sẽ nhập và điền chứng từ. Lúc này, bút toán và các bản ghi kế toán khác được lập tự động theo nguyên tắc do kế toán viết ra.  

Đối với người sử dụng 1C:KẾ TOÁN 8 mà không phải là kế toán viên thì có thể ngắt hiển thị tài khoản trong các biểu mẫu chứng từ.

Phần mềm kế toán "1C:KẾ TOÁN 8" - Giao hàng và cung cấp dịch vụ

Khi lập các giao dịch, người sử dụng không thấy thuận tiện khi điền tự động tài khoản kế toán, có thể chọn nhanh tài khoản trực tiếp trong chứng từ. Ví dụ, để chọn tài khoản 1563 cần chọn tài khoản này trong trường chọn.


Dùng thử miễn phí phần mềm kế toán 1C:KẾ TOÁN 8

Nhập giao dịch thủ công Trang sau

Nguyên tắc tiến hành kế toán Trang trước