Mua hàng:0983715689 Diễn đàn   Đặt câu hỏi
Hỗ trợ sử dụng Tư vấn mua hàng
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Phản hồi, ý kiến góp ý của bạn với 1VS Phản hồi - góp ý
Hotline:(0988-721-127)
(04) 3514-85-50
(04) 3514-85-51
(04) 3514-84-30
Share |

1C:Quản lý tổng thể (ARM)

Đăng ký nhận bài viết
 1. Bạn đang dùng giải pháp 1C nào?
  1. 1C:KẾ TOÁN 8
   1181 (98.83%)
  2. 1C:Bán lẻ 8
   305 (25.52%)
  3. 1C:Quản lý thương mại
   140 (11.72%)
  4. 1C:Quản lý tổng thể (ARM)
   93 (7.78%)
  5. 1C:Quản lý văn bản (ECM)
   72 (6.03%)
  6. 1C:Hóa đơn
   67 (5.61%)
  7. 1C:Hiệu thuốc
   54 (4.52%)
  8. 1C:Cửa hàng điện máy
   52 (4.35%)
  9. 1C:Nhà hàng
   47 (3.93%)


Kế toán thuế (theo thuế thu nhập doanh nghiệp)

Dùng thử miễn phí phần mềm kế toán "1C:KẾ TOÁN 8"

Kế toán thuế trong "1C:KẾ TOÁN 8" có giải quyết các nhiệm vụ sau: tự động điền "Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp", quản lý các biểu ghi phân tích kế toán thuế.  

Phương pháp kế toán và cơ chế lưu thông tin kế toán doanh nghiệp và kế toán thuế là gần giống nhau. Hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp thống nhất là cơ sở của hệ thống kế toán thuế và kế toán doanh nghiệp trong cấu hình.  

Để làm đơn giản yêu cầu của chuẩn mực kế toán số 17 "Thuế thu nhập doanh nghiệp" trong chương trình tự động tiến hành kế toán bổ trợ đặc biệt chênh lệch tạm thời và chênh lệch vĩnh viễn khi đánh giá tài sản và nợ phải trả.  

Sau khi tiến hành các thủ tục thông thường, chương trình sẽ lập ra tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp.  

Phương pháp hỗ trợ chuẩn mực kế toán số 17 "Thuế thu nhập doanh nghiệp"  

Phù hợp với các yêu cẩu của chuẩn mực kế toán số 17 "Thuế thu nhập doanh nghiệp" cần tính chênh lệch giữa giá trị của thuế thu nhập doanh nghiệp được tính theo kế toán doanh nghiệp và kế toán thuế. Nguyên nhân phát sinh các chênh lệch như vậy là do trình tự khác nhau khi kế toán tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả mà được thiết lập bởi các văn bản pháp lý của kế toán doanh nghiệp và kế toán thuế.  

Có thể trình bày việc tính toán tài sản và phải trả thuế thu nhập hoãn lại, tài sản và phải trả thuế thu nhập thời kỳ này dưới dạng sơ đồ:

Phần mềm kế toán "1C:KẾ TOÁN 8" - Chứng từ gốc

Chỉ tiêu giá trị của bút toán được lập với điều kiện tuân thủ nguyên tắc:  

KTDN = KTTh + CLVV + CLTT  

Trong đó:  

 • KTDN là sự đánh giá giá trị tài sản và phải trả trong kế toán doanh nghiệp; 
 • KTTh là sự đánh giá giá trị phải trả trong kế toán thuế; 
 • CLVV là số tiền chênh lệch vĩnh viễn theo giá trị của tài sản và phải trả; 
 • CLTT – số tiền chênh lệch tạm thời theo giá trị của tài sản và phải trả. 
Công thức này đảm bảo sự trùng giá trị thuế thu nhập doanh nghiệp theo dữ liệu KTDN và KTTh.  

Có thể phân tích dữ liệu chênh lệch vĩnh viễn và chênh lệch tạm thời trong đánh giá tài sản và phải trả bằng các báo cáo chuẩn.

Phần mềm kế toán "1C:KẾ TOÁN 8" - Bảng cân đối tài khoản

Báo cáo cho phép nhận đồng thời đánh giá giá trị đối tượng và phải trả trong kế toán doanh nghiệp và kế toán thuế, cũng như nhận chênh lệch tạm thời và chênh lệch vĩnh viễn được ghi nhận và chưa ghi nhận trong kế toán, ngoài ra còn kiểm soát việc tuân thủ nguyên tắc KTDN = KTTh + CLVV + CLTT.


Dùng thử miễn phí phần mềm kế toán "1C:KẾ TOÁN 8"

Thuế môn bài Trang sau

Thuế GTGT Trang trước