Mua hàng:0983715689 Diễn đàn   Đặt câu hỏi
Hỗ trợ sử dụng Tư vấn mua hàng
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Phản hồi, ý kiến góp ý của bạn với 1VS Phản hồi - góp ý
Hotline:(0988-721-127)
(04) 3514-85-50
(04) 3514-85-51
(04) 3514-84-30
Share |

1C:Quản lý tổng thể (ARM)

Đăng ký nhận bài viết
 1. Bạn đang dùng giải pháp 1C nào?
  1. 1C:KẾ TOÁN 8
   1181 (98.83%)
  2. 1C:Bán lẻ 8
   305 (25.52%)
  3. 1C:Quản lý thương mại
   140 (11.72%)
  4. 1C:Quản lý tổng thể (ARM)
   93 (7.78%)
  5. 1C:Quản lý văn bản (ECM)
   72 (6.03%)
  6. 1C:Hóa đơn
   67 (5.61%)
  7. 1C:Hiệu thuốc
   54 (4.52%)
  8. 1C:Cửa hàng điện máy
   52 (4.35%)
  9. 1C:Nhà hàng
   47 (3.93%)


Nghiệp vụ sản xuất

Dùng thử miễn phí phần mềm kế toán 1C:KẾ TOÁN 8

"1C:KẾ TOÁN 8" cho phép phản ánh các quy trình sản xuất từ thời điểm chuyển nguyên vật liệu vào sản xuất đến khi xuất xưởng thành phẩm.

1C:KẾ TOÁN 8 cung cấp các tính năng như sau:  

 • kế toán xuất xưởng thành phẩm, chi phí nguyên vật liệu, sản xuất dở dang; 
 • kế toán nguyên vật liệu gia công, nguyên vật liệu riêng, bán thành phẩm và thành phẩm; 
 • kế toán chi phí sản xuất, tính giá thành dự tính và thực tế có sử dụng phương pháp phân bổ chi phí gián tiếp; 
 • kế toán hoạt động sản xuất phụ trợ; 
 • kế toán phế liệu dùng lại. 
Kế toán thành phẩm được thực hiện có sử dụng tài khoản 631 "Giá thành sản xuất" hoặc không cần sử dụng tài khoản. Nên kế toán thành phẩm có sử dụng tài khoản 631 "Giá thành sản xuất", nếu trên các tài khoản kế toán doanh nghiệp có thể nhìn thấy sự sai lệch của giá thành thực tế của thành phẩm so với giá thành dự tính.  

Chương trình còn cung cấp tính năng phản ánh việc xuất xưởng và chi phí như là sản xuất chính, cũng như sản xuất phụ trợ. Khi lập báo cáo sản xuất trong phiên làm việc có thể phản ánh: 

 • xuất xưởng thành phẩm và bán thành phẩm; 
 • nguyên vật liệu dùng cho sản xuất; 
 • dịch vụ do bộ phận khác của doanh nghiệp cung cấp;
 • phế liệu dùng lại.

Phần mềm kế toán "1C:KẾ TOÁN 8" - Báo cáo sản xuất theo ca

Thông tin về nguyên vật liệu được sử dụng trong sản xuất, có thể được điền tự động dựa vào bảng kê chi tiết. Bảng kê chi tiết là danh sách nguyên vật liệu và các nguyên liệu thành phần khác được sử dụng trong sản xuất. 

Việc xuất xưởng thành phẩm và bán thành phẩm trong vòng một tháng theo giá thành dự tính. Cuối tháng, tiến hành kiểm kê sản xuất dở dạng đỗi với mỗi bộ phận sản xuất.  

Việc hạch toán giá thành thực tế xuất xưởng thành phẩm được tiến hành vào cuối tháng bằng giao dịch thường kỳ "Đóng tháng các tài khoản 154, 1543, 157, 642. Lúc này, tự động lập bản ghi đối với chênh lệch giữa giá thành thực tế và giá thành dự tính của thành phẩm và bán thành phẩm, đồng thời phân bổ chi phí gián tiếp và trực tiếp theo các bộ phận. 

Để phân tích kết quả hạch toán giá thành sản phẩm sử dụng bảng tính hàng kỳ.


Dùng thử miễn phí phần mềm kế toán 1C:KẾ TOÁN 8

Gia công nguyên vật liệu nhận gia công Trang sau

Sản xuất Trang trước