X
Mua hàng:0946945858 Diễn đàn   Đặt câu hỏi
Hỗ trợ sử dụng Tư vấn mua hàng
Số 1 Số 2
Số 3 Số 4
Số 1 Số 2
Số 3 Số 4
Call 04.5148550
Phản hồi, ý kiến góp ý của bạn với 1VS Phản hồi - góp ý
Hotline:(0988-721-127)
(04) 3514-85-50
(04) 3514-85-51
(04) 3514-84-30
Share |

1C:Quản lý tổng thể (ARM)

Đăng ký nhận bài viết
 1. Bạn đang dùng giải pháp 1C nào?
  1. 1C:KẾ TOÁN 8
   1177 (98.91%)
  2. 1C:Bán lẻ 8
   304 (25.55%)
  3. 1C:Quản lý thương mại
   140 (11.76%)
  4. 1C:Quản lý tổng thể (ARM)
   93 (7.82%)
  5. 1C:Quản lý văn bản (ECM)
   72 (6.05%)
  6. 1C:Hóa đơn
   67 (5.63%)
  7. 1C:Hiệu thuốc
   54 (4.54%)
  8. 1C:Cửa hàng điện máy
   52 (4.37%)
  9. 1C:Nhà hàng
   47 (3.95%)

Kế toán sản xuất

Dùng thử miễn phí phần mềm kế toán "1C:KẾ TOÁN 8"

Phần mềm kế toán "1C:KẾ TOÁN 8" cho phép tiến hành kế toán của quá trình sản xuất, từ lúc đưa vật liệu vào sản xuất tới lúc sản xuất thành phẩm.

Phần mềm kế toán 1C:KẾ TOÁN 8 - Kế toán sản xuất

Phần mềm kế toán "1C:KẾ TOÁN 8" cho phép tiến hành kế toán của quá trình sản xuất, từ lúc đưa vật liệu vào sản xuất tới lúc sản xuất thành phẩm.

Phần mềm kế toán "1C:KẾ TOÁN 8" có những khả năng sau:
 • quản lý các thông tin cần thiết cho việc lập kế hoạch và kế toán sản xuất thành phẩm, bao gồm lập định mức chi phí nguyên vật liệu chính và nguyên vật liệu phụ;
 • kế toán sản xuất thành phẩm, chi phí nguyên liệu, vật liệu và chi phí sản xuất kinh doanh dở dang;
 • kế toán nguyên vật liệu của doanh nghiệp, nguyên vật liệu nhận gia công, bán thành phẩm và thành phẩm;
 • kế toán công cụ, dụng cụ lao động;
 • kế toán chi phí sản xuất, hạch toán theo giá thành dự tính và thực tế cùng với việc sử dụng các phương pháp phản ánh chi phí gián tiếp;
 • kế toán các hoạt động sản xuất bổ trợ;
 • kế toán phế phẩm dùng lại.

Có thể kế toán thành phẩm bằng cách sử dụng tài khoản 631 "Giá thành sản xuất" hoặc không sử dụng tài khoản này. Nếu trong các tài khoản kế toán doanh nghiệp cần biết chênh lệch giá thành thực tế so với giá thành dự tính thì nên sử dụng tài khoản 631. Nếu thông tin này không cần thiết thì tài khoản 631 có thể không sử dụng và kế toán xuất xưởng thành phẩm sẽ được đơn giản hóa.

Việc phân bổ chi phí gián tiếp được thực thi không chỉ trong các tình huống đơn giản mà cả trong những tình huống phức tạp. Có thể chỉ ra phương pháp phân bổ đối với từng bộ phận và từng dạng chi phí.

Để ghi nhận sự kiện đưa nguyên vật liệu vào sản xuất sử dụng chứng từ "Phiếu yêu cầu vật tư".

Đưa nguyên vật liệu vào sản xuất

Để ghi nhận sự kiện đưa nguyên vật liệu vào sản xuất sử dụng chứng từ "Phiếu yêu cầu vật tư".

Phần mềm kế toán 1C:KẾ TOÁN 8 - Phiếu yêu cầu vật tư

Xuất xưởng thành phẩm

Kết quả công việc của các bộ phận sản xuất hàng ngày được nhập vào cơ sở thông tin bằng chứng từ "Báo cáo sản xuất theo ca".

Phần mềm kế toán 1C:KẾ TOÁN 8 - Báo cáo sản xuất thay ca

Trên chứng từ này, tại thẻ "Thành phẩm" có thể đưa ra các thông tin về sản phẩm đã xuất xưởng, còn tại thẻ "Nguyên vật liệu" – thông tin về nguyên vật liệu được sử dụng trong quá trình sản xuất. Để thông tin về nguyên vật liệu có thể điền tự động thì cần sử dụng bảng liệt kê.
Bảng kê chi tiết là bảng kê nguyên vật liệu và các nguyên vật liệu phụ trợ khác được sử dụng khi sản xuất thành phẩm. Tất cả bản mô tả nguyên vật liệu, bán thành phẩm, bộ sản phẩm và thành phẩm được lưu trong cơ sở thông tin ở danh sách mặt hàng chung, giúp đơn giản hóa quá trình lập bảng kê, kết quả là làm đơn giản hóa việc lập kế hoạch và quản trị. Bộ sản phẩm hoặc thành phẩm có thể được sản xuất từ bất kỳ những phần tử khác trong danh sách mặt hàng. Sau đó, thành phẩm có thể được đưa vào làm thành phần của sản phẩm khác.
Tại thẻ "Dịch vụ" có thể đưa ra các thông tin về "Dịch vụ nội bộ" được cung cấp bởi bộ phận khác thuộc doanh nghiệp.

Kế toán sản xuất chính và sản xuất bổ trợ

Chứng từ "Báo cáo sản xuất theo ca" cho phép phản ánh vào kế toán doanh nghiệp xuất xưởng và chi phí sản xuất chính cũng như sản xuất bổ trợ. Phụ thuộc vào sản xuất có phải là sản xuất chính hoặc sản xuất bổ trợ không, trong mục tin "Tài khoản chi phí" có chỉ ra tiểu khoản nào đó 1541 "Sản xuất kinh doanh chính", hoặc tài khoản 1543 "Chi phí sản xuất bổ trợ".

Kế toán phế phẩm dùng lại

Chứng từ "Báo cáo sản xuất theo ca" cho phép phản ánh vào kế toán doanh nghiệp phế phẩm dùng lại. Thông tin về phế phẩm dùng lại được tạo ra khi sản xuất sản phẩm thì cần chỉ ra trong thẻ "Phế phẩm dùng lại".

Dịch vụ sản xuất

Cung cấp dịch vụ sản xuất là một dạng đặt biệt của quá trình sản xuất. Dịch vụ sản xuất khác với sản xuất thành phẩm hoặc bán thành phẩm, bởi vì việc cung cấp dịch vụ sản xuất không làm phát sinh bất kỳ vật tư, hàng hóa nào phải ghi nhận vào kế toán của doanh nghiệp.

Kết quả của quá trình sản xuất đặc biệt này được nhập vào cơ sở thông tin bằng chứng từ "Biên bản cung cấp dịch vụ sản xuất". Một trong trong những chức năng của chứng từ này là ghi nhận chi phí nguyên vật liệu có liên quan với việc cung cấp dịch vụ sản xuất.

Phần mềm kế toán 1C:KẾ TOÁN 8 - in bản cung cấp dịch vụ sản xuất

Việc tiếp nhận vào kho phế thải dùng lại trong quá trình sản xuất được ghi nhận bằng chứng từ "Ghi tăng nguyên vật liệu từ sản xuất". 
 

Kiểm kê chi phí sản xuất kinh doanh dở dang

Vào cuối tháng số dư nguyên vật liệu trong sản xuất kinh doanh dở dang có thể được điều chỉnh bằng chứng từ "Kiểm kê chi phí sản xuất kinh doanh dở dang".

Phần mềm kế toán 1C:KẾ TOÁN 8 - Kiểm kê chi phí sản xuất kinh doanh dở dang

Tính giá thành sản phẩm

Giao dịch kế toán chi phí sản xuất được tự động phản ánh vào kế toán doanh nghiệpkế toán thuế.

Việc tính giá thành sản phẩm đã sản xuất bởi doanh nghiệp được thực hiện tự động bằng các giao dịch cuối kỳ. Kết quả có thể xem bằng bảng tính hàng kỳ.

Phần mềm kế toán 1C:KẾ TOÁN 8 - Bảng tính hàng kỳ

Khi tính giá thành phẩm (dịch vụ) và bán thành phẩm đối với các bộ phận khác nhau và dạng chi phí thì có thể chỉ ra cơ sở phân bổ chi phí gián tiếp khác nhau.

Phần mềm kế toán 1C:KẾ TOÁN 8 - Phương pháp phân bổ chi phí sản xuất chung và quản lý chung

Dùng thử miễn phí phần mềm kế toán "1C:KẾ TOÁN 8"


Công cụ, dụng cụ lao động Trang sau

Cung ứng và vật tư Trang trước