Mua hàng:0983715689 Diễn đàn   Đặt câu hỏi
Hỗ trợ sử dụng Tư vấn mua hàng
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Phản hồi, ý kiến góp ý của bạn với 1VS Phản hồi - góp ý
Hotline:(0988-721-127)
(04) 3514-85-50
(04) 3514-85-51
(04) 3514-84-30
Share |

1C:Quản lý tổng thể (ARM)

Đăng ký nhận bài viết
 1. Bạn đang dùng giải pháp 1C nào?
  1. 1C:KẾ TOÁN 8
   1181 (98.83%)
  2. 1C:Bán lẻ 8
   305 (25.52%)
  3. 1C:Quản lý thương mại
   140 (11.72%)
  4. 1C:Quản lý tổng thể (ARM)
   93 (7.78%)
  5. 1C:Quản lý văn bản (ECM)
   72 (6.03%)
  6. 1C:Hóa đơn
   67 (5.61%)
  7. 1C:Hiệu thuốc
   54 (4.52%)
  8. 1C:Cửa hàng điện máy
   52 (4.35%)
  9. 1C:Nhà hàng
   47 (3.93%)


Thuật  ngữ tài chính kế toán

Nợ ngắn hạn (Current liabilities)

Lợi nhuận sau thuế (Net Profit After Taxes; NPAT

Giá trị gia tăng (Value Added)

Tiền mặt (Cash)

Tài chính doanh nghiệp (Corporate finance)

Thuế (Taxation)

Chi phí hoạt động (Operating expenses/ operating costs)

Chi phí bán hàng (Selling expenses)

Các khoản đầu tư ngắn hạn (Short-Term Investments)

Doanh thu (Revenues)

Kiểm toán (Audit; Auditing)

Khoản phải trả (Accounts Payable - AP)

Khấu hao (Depreciation)

Kết quả kinh doanh sau thuế (Bottom line)

Tiền gửi ngân hàng (Bank Deposit; Deposit)

Tiền (Money)

Chi phí sản xuất (Manufacturing expense/manufacturing cost)

Chi phí khác (Miscellaneous expenses)

Lợi nhuận (Profit)

Số dư tài khoản (Account balance)

Vốn lưu động (Working Capital)

Vốn cố định (Fixed capital)

Vốn chủ sở hữu (Equity)

Vốn (Capital)

Sổ cái kế toán (Ledger)

Các khoản đầu tư dài hạn (Long-Term Investments)

Chiết khấu thương phiếu (Commercial Paper Discounting)

Tài sản vốn (Capital Asset)

Tài sản hữu hình (Tangible asset)

Tài sản cố định (Fixed assets)

Tài sản(Asset)

Tài sản vô hình (Intangible asset)

Hàng hóa vật tư sản xuất (Commodities)

Hàng tồn kho (Inventory)

Hàng hóa tài chính (Financial commodities)

Kinh tế học vi mô (Microeconomics)

Báo cáo tài chính (Financial statement)

Phương pháp kế toán phát sinh (Accrual Accounting)

Kế toán (Accounting)

Thuyết minh báo cáo tài chính (Notes to the financial statements)

Chi phí quản lí (Administrative expense)

Dòng tiền chiết khấu

Giao dịch

Đối chiếu tài khoản

Dòng tiền

Điểm hòa vốn

Tín dụng

Chu kỳ kinh doanh

Chi phí tài chính

Các khoản phải thu (Receivables)

Báo cáo số dư (Account Statement)

Bảng cân đối kế toán (Balance sheet)


Tin tức 1 - 52 của 52
Đầu tiên | Trước. | 1 | Tiếp theo | Cuối