Mua hàng:0983715689 Diễn đàn   Đặt câu hỏi
Hỗ trợ sử dụng Tư vấn mua hàng
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Phản hồi, ý kiến góp ý của bạn với 1VS Phản hồi - góp ý
Hotline:(0988-721-127)
(04) 3514-85-50
(04) 3514-85-51
(04) 3514-84-30
Share |

1C:Quản lý tổng thể (ARM)

Đăng ký nhận bài viết
 1. Bạn đang dùng giải pháp 1C nào?
  1. 1C:KẾ TOÁN 8
   1181 (98.83%)
  2. 1C:Bán lẻ 8
   305 (25.52%)
  3. 1C:Quản lý thương mại
   140 (11.72%)
  4. 1C:Quản lý tổng thể (ARM)
   93 (7.78%)
  5. 1C:Quản lý văn bản (ECM)
   72 (6.03%)
  6. 1C:Hóa đơn
   67 (5.61%)
  7. 1C:Hiệu thuốc
   54 (4.52%)
  8. 1C:Cửa hàng điện máy
   52 (4.35%)
  9. 1C:Nhà hàng
   47 (3.93%)


1C:KẾ TOÁN 8. Khởi đầu.

13.1. Tài sản cố định là gì?

Từ mục 4.6 chúng ta đã biết, trong hệ thống tài khoản: phần II «Tài sản dài hạn» bao gồm các tài khoản 211...241 và tính các tài sản hữu hình và vô hình được sử dụng dài hạn.

Một phần quan trọng của tài sản dài hạn là tài sản cố định – công cụ lao động được sử dụng dài hạn để sản xuất và quản lý. Tài sản cố định bao gồm: nhà cửa, công trình, máy móc và thiết bị, máy vi tính, phương tiện vận chuyển, công cụ... Tài sản cố định được tính theo bên Nợ tài khoản 211 «Tài sản cố định» (vì vậy tài khoản 211 – tài sản).

Đơn vị kế toán quản trị của tài sản cố định là đối tượng kiểm kê – đối tượng có tất cả sự thích ứng và tính trực thuộc được dùng để thực hiện các chức năng độc lập, hoặc tập hợp các đối tượng là một khối thống nhất; nhờ đó mỗi đối tượng thuộc tập hợp các đối tượng có thể hoạt động chỉ trong thành phần của tập hợp, mà không thể tự hoạt động. Mặc dù, nếu mỗi tài sản có nhiều phần với thời hạn sử dụng hữu ích khác nhau thì mỗi phần như vậy được tính giống như một tài sản kiểm kê độc lập.

Thời hạn sử dụng hữu ích của đối tượng – đó là giai đoạn, mà việc sử dụng tài sản này mang lại thu nhập cho doanh nghiệp. Đối với mỗi đối tượng thời hạn sử dụng hữu ích của đối tượng đó được quy định bởi doanh nghiệp, căn cứ vào: hiệu suất dự tính, điều kiện làm việc, hệ thống tiến hành sửa chữa...

Bởi vì mỗi đối tượng của tài sản cố định được tính trong tài khoản 211 riêng biệt thì kế toán số lượng trong tài khoản này không cần. Trong tài khoản 211 chỉ tính giá trị đối tượng ban đầu, giá trị này bằng với chi phí thực tế khi mua, công trình và sản xuất, ngoài trừ thuế GTGT (và các khoản thuế được khấu trừ khác). Giá trị ban đầu của tài sản cố định thường không thay đổi, ngoại trừ sự hiện đại hóa, đánh giá lại (không nhiều hơn một lần trong năm)…

Nhưng do tài sản cố định trong quá trình sử dụng bị hao mòn. Vì vậy trong kế toán quản trị giá trị của chúng được khấu trừ bằng cách tính khấu hao theo bên Có tài khoản 214 «Hao mòn tài sản cố định» (cho nên, tài khoản 214 – nguồn vốn). Đối với bên Nợ tài khoản của bút toán tương ứng sử dụng một số tài khoản chi phí: 154 «Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang», 642 «Chi phí quản lý doanh nghiệp», 641 «Chi phí bán hàng»... Không thuộc khấu hao đối tượng tài sản cố định, thuộc tính tiêu thụ của chúng có thời gian không thay đổi (ví dụ, đất đai).

Khấu hao được tính hàng tháng bằng một trong các phương pháp, bằng văn bản pháp quy. Phương pháp đơn giản nhất – phương pháp đường thẳng: khấu hao hàng tháng đối tượng bằng giá trị ban đầu chia cho số lượng các tháng trong thời hạn sử dụng hữu ích. Nếu đối tượng được sử dụng không thường xuyên thì việc tính khấu hao đối tượng bằng phương pháp ghi giảm giá trị theo tỷ lệ với khối lượng sản phẩm (công việc) mà đối tượng tài sản cố định đã được sử dụng để sản xuất (thực hiện) khối lượng sản phẩm (công việc) này.

Nguồn: Tài liệu công ty 1VS - www.1vs.vn


Quay lại danh sách