Mua hàng:0983715689 Diễn đàn   Đặt câu hỏi
Hỗ trợ sử dụng Tư vấn mua hàng
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Phản hồi, ý kiến góp ý của bạn với 1VS Phản hồi - góp ý
Hotline:(0988-721-127)
(04) 3514-85-50
(04) 3514-85-51
(04) 3514-84-30
Share |

1C:Quản lý tổng thể (ARM)

Đăng ký nhận bài viết
 1. Bạn đang dùng giải pháp 1C nào?
  1. 1C:KẾ TOÁN 8
   1181 (98.83%)
  2. 1C:Bán lẻ 8
   305 (25.52%)
  3. 1C:Quản lý thương mại
   140 (11.72%)
  4. 1C:Quản lý tổng thể (ARM)
   93 (7.78%)
  5. 1C:Quản lý văn bản (ECM)
   72 (6.03%)
  6. 1C:Hóa đơn
   67 (5.61%)
  7. 1C:Hiệu thuốc
   54 (4.52%)
  8. 1C:Cửa hàng điện máy
   52 (4.35%)
  9. 1C:Nhà hàng
   47 (3.93%)


1C:KẾ TOÁN 8. Khởi đầu.

12.4. Làm thể nào để phân bổ kế toán doanh thu bằng tiền mặt theo điểm bán hàng?

Trong mỗi điểm bán hàng có nơi cất giữ tiền mặt – quỹ tiền mặt. Hơn nữa tất cả các điểm bán hàng đã tự động hóa cũng như chưa tự động hóa đều bắt buộc ghi nhận doanh thu tiền mặt hàng ngày.

Như chúng ta đã biết, tiền mặt được ghi nhận trong tài khoản 111 «Tiền mặt». Chúng ta mở hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp (xem mục 4.16) và cùng xem tài khoản 111 (hình 12.2).

Hình 12.2. Tài khoản 111 và các tiểu khoản của nó trong hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp.

Trên hình 12.2 chúng ta thấy kế toán phân tích theo tài khoản 111 và phần lớn các tiểu khoản của nó được tiến hành theo một dạng khoản mục «Dạng lưu chuyển tiền tệ». Nhưng kế toán chi tiết theo dạng lưu chuyển tiền tệ khác biệt rõ so với kế toán chi tiết theo, ví dụ, mặt hàng (có hàng hóa).

Mỗi mặt hàng khác với mặt hàng khác (mặc dù chỉ có một dấu hiệu phân tích) – đấy là thứ nhất. Thứ hai, mỗi mặt hàng đều được tiếp nhận (phát sinh bên Nợ) và ghi giảm (phát sinh bên Có); nhờ những số phát sinh này tạo ra số dư theo mặt hàng này.

Nhưng tiền đều giống nhau, không phụ thuộc vào dạng lưu chuyển tiền tệ – đây là thứ nhất. Thứ hai, nếu sử dụng dạng lưu chuyển tiền tệ (ví dụ, trong tiểu khoản quen thuộc 1111 «Tiền Việt Nam») thường diễn ra như sau. Theo một dạng lưu chuyển tiền tệ - chỉ tiếp nhận (ví dụ, dạng lưu chuyển theo doanh thu), còn theo dạng lưu chuyển khác – chỉ ghi giảm (ví dụ, dạng lưu chuyển theo trả tiền cho người bán). Đối với dạng lưu chuyển tiền tệ, theo đó – chỉ có tiếp nhận: số phát sinh – chỉ theo bên Nợ, số dư bằng số phát sinh trong tất cả thời gian. Tương tự đối với dạng lưu chuyển tiền tệ, theo đó – chỉ ghi giảm; chỉ số phát sinh bằng số dư – bên Có. Tất cả việc đó được hiển thị trên hình 12.1 tiền tố ở phần đầu tên gọi khoản mục 1. Số dư chung theo tiểu khoản 1111 «Tiền Việt Nam» nhận được nhờ số phát sinh theo dạng lưu chuyển tiền tệ riêng.

Nên tiến hành kế toán phân tích rõ ràng doanh thu theo các điểm bán hàng. Khi đó để biết theo từng điểm bán hàng: cả số phát sinh và số dư tiền mặt trong quỹ tiền mặt. Nhưng điểm bán hàng chuyển một phần lớn doanh thu, giả sử trong doanh nghiệp chúng ta – vào quỹ tiền mặt của doanh nghiệp (có thể – chuyển trực tiếp vào ngân hàng).

Chúng ta tiến hành như sau. Đối với các điểm bán hàng, chúng ta tạo các dạng lưu chuyển tiền tệ tương ứng: «Doanh thu theo cửa hàng đồ gỗ» và «Doanh thu điểm bán hàng trên thị trường». Còn đối với kế toán tiền mặt trong quỹ tiền mặt của các điểm bán hàng chúng ta sẽ sử dụng tiểu khoản 1112 «Ngoại tệ» (xem hình 12.2). Kế toán tiền mặt của các điểm bán hàng chúng ta chỉ thực hiện trong tiểu khoản này và chỉ theo dạng lưu chuyển này. Có nghĩa là tiểu khoản 1112 sẽ được sử dụng đối với nhóm giao dịch hạn chế chỉ với doanh thu của các điểm bán hàng: tiếp nhận doanh thu bán hàng, chuyển doanh thu vào quỹ tiền mặt của doanh nghiệp, hoặc vào tài khoản thanh toán.

Chúng ta cùng xem xét một trong các điểm bán hàng, ví dụ, cửa hàng «Đồ gỗ». Tiếp nhận tiền mặt cho số hàng hóa đã bán vào quỹ tiền mặt của cửa hàng, chúng ta sẽ tính trong bên Nợ tiểu khoản 1112 theo dạng lưu chuyển tiền tệ «Doanh thu cửa hàng đồ gỗ». Chúng ta tính việc chuyển doanh thu vào quỹ tiền mặt của doanh nghiệp bằng bút toán: bên Nợ tài khoản 1111 «Tiền Việt Nam» - bên Có tài khoản 1112 «Ngoại tệ», hơn nữa đối với cả hai tài khoản này – khoản mục «Doanh thu cửa hàng đồ gỗ».

Như vậy, theo dạng lưu chuyển «Doanh thu cửa hàng đồ gỗ» chúng ta nhận được kết quả như sau. Theo tiểu khoản 1112 sẽ có tiếp nhận (hàng hóa đã bán – phát sinh bên Nợ) và ghi giảm (chuyển tiền vào quỹ tiền mặt của doanh nghiệp – phát sinh bên Có); khi đó số dư bằng với số tiền còn trong quỹ tiền mặt của cửa hàng. Theo tiểu khoản 1111 theo dạng lưu chuyển này sẽ chỉ tiếp nhận: phát sinh bên Nợ – doanh thu đã chuyển vào quỹ tiền mặt của cửa hàng «Đồ gỗ».

Để tạo các dạng lưu chuyển tiền tệ, đầu tiên chúng ta mở biểu mẫu danh sách danh mục «Dạng lưu chuyển tiền tệ» (xem hình 7.4). Để thực hiện điều đó trong menu «Tiền mặt & Tiền gửi» chúng ta chọn mục «Dạng lưu chuyển tiền tệ». Trong biểu mẫu danh sách hình 7.4, chúng ta nhấn nút «Thêm» trên thanh lệnh, hoặc nhấn phím Insert. Xuất hiện một dòng mới, đối với dòng này chúng ta điền các cột sau:

 • «Tên gọi» - chúng ta đánh: Doanh thu cửa hàng đồ gỗ;

 • «Dạng lưu chuyển tiền tệ» - chúng ta chọn: Nhận tiền từ người bán.

Tương tự chúng ta tạo một dòng mới với tên gọi: Doanh thu điểm bán hàng trên thị trường và có dạng lưu chuyển cũng như vậy.

Nguồn: Tài liệu công ty 1VS - www.1vs.vn


Quay lại danh sách