Mua hàng:0983715689 Diễn đàn   Đặt câu hỏi
Hỗ trợ sử dụng Tư vấn mua hàng
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Phản hồi, ý kiến góp ý của bạn với 1VS Phản hồi - góp ý
Hotline:(0988-721-127)
(04) 3514-85-50
(04) 3514-85-51
(04) 3514-84-30
Share |

1C:Quản lý tổng thể (ARM)

Đăng ký nhận bài viết
 1. Bạn đang dùng giải pháp 1C nào?
  1. 1C:KẾ TOÁN 8
   1181 (98.83%)
  2. 1C:Bán lẻ 8
   305 (25.52%)
  3. 1C:Quản lý thương mại
   140 (11.72%)
  4. 1C:Quản lý tổng thể (ARM)
   93 (7.78%)
  5. 1C:Quản lý văn bản (ECM)
   72 (6.03%)
  6. 1C:Hóa đơn
   67 (5.61%)
  7. 1C:Hiệu thuốc
   54 (4.52%)
  8. 1C:Cửa hàng điện máy
   52 (4.35%)
  9. 1C:Nhà hàng
   47 (3.93%)


Chương trình 1C:Làm việc với tệp

Sơ đồ địa lý

Sơ đồ địa lý là đối tượng của ngôn ngữ hệ thống, cho phép phân tích trực quan dữ liệu theo từng vị trí địa lý của đối tượng dữ liệu:

 Cấu trúc sơ đồ địa lý

Sơ đồ địa lý có thể được hiển thị trong biểu mẫu hoặc trong văn bản dạng bảng. Có thể tạo khuôn in có chứa sơ đồ địa lý, cũng như sơ đồ địa lý có thể được lưu dưới dạng tệp riêng trong đĩa:huy

Trên cơ sở công việc của sơ đồ địa lý có shape-tệp chứa dữ liệu địa hình. Tệp này cũng có thể được tạo bằng phần mềm thuộc họ ESRI ArcGIS. 

Mỗi shape-tệp có các đối tượng đo vẽ địa hình và dữ liệu có liên quan với đối tượng đó. Sơ đồ địa lý chi phép đọc shape-tệp làm mặt cắt. Như vậy sơ đồ địa lý có tập hợp mặt cắt, mỗi mặt cắt sẽ chứa toàn bộ đối tượng đo vẽ địa hình cùng một loại và các dữ liệu có liên quan với đối tượng đó:

Để sơ đồ địa lý có thể hiển thị dữ liệu nhận được nhờ tính toán thì mỗi mặt cắt của sơ đồ địa lý có thể có liên quan với nguồn dữ liệu riêng:

 Tính năng trình bày dữ liệu

Do mối liên hệ của các mặt cắt trong sơ đồ với dữ liệu mà mỗi đối tượng đo vẽ địa hình của mặt cắt sẽ được đặt tướng ứng với nhiều giá trị mà các giá trị này sẽ được hiển thị trong sơ đồ:

  huy

Sơ đồ địa lý có hỗ trợ cơ chế diễn giải và nhấp đúp chuột vào bất kỳ đối tượng địa hình nào cũng có thể nhận được bảng kê chi tiết. Ví dụ, bảng kê bán hàng theo khu vực sau:

  huy

Sử dụng tính năng quản lý hiển thị dữ liệu của các mặt cắt khác nhau trong sơ đồ địa lý, người sử dụng có thể thay đổi tỷ lệ, thành phần và đặc tính thông tin. Ví dụ, chọn hiển thị dữ liệu theo từng thành phố và không theo dạng biểu đồ tổ chức, mà ở dưới dạng hình dạng có kích thước khác nhau:

 

 Tính năng tùy chỉnh trực tác

Sơ đồ địa lý có nhiều tính năng tùy chỉnh trực tác, các tính năng này có thể được sử dụng cả  trong quá trình tạo dựng lẫn ở chế độ 1C:DOANH NGHIỆP. Người sử dụng có thể quản lý mặt cắt sơ đồ địa lý, thay đổi phần hiện hình các mặt cắt hiện có, bổ sung thêm các mặt cắt mới:

 

Cũng có tính năng xem và thay đổi dữ liệu có liên quan với đối tượng riêng của mặt cắt trong sơ đồ địa lý: