Mua hàng:0983715689 Diễn đàn   Đặt câu hỏi
Hỗ trợ sử dụng Tư vấn mua hàng
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Phản hồi, ý kiến góp ý của bạn với 1VS Phản hồi - góp ý
Hotline:(0988-721-127)
(04) 3514-85-50
(04) 3514-85-51
(04) 3514-84-30
Share |

1C:Quản lý tổng thể (ARM)

Đăng ký nhận bài viết
 1. Bạn đang dùng giải pháp 1C nào?
  1. 1C:KẾ TOÁN 8
   1181 (98.83%)
  2. 1C:Bán lẻ 8
   305 (25.52%)
  3. 1C:Quản lý thương mại
   140 (11.72%)
  4. 1C:Quản lý tổng thể (ARM)
   93 (7.78%)
  5. 1C:Quản lý văn bản (ECM)
   72 (6.03%)
  6. 1C:Hóa đơn
   67 (5.61%)
  7. 1C:Hiệu thuốc
   54 (4.52%)
  8. 1C:Cửa hàng điện máy
   52 (4.35%)
  9. 1C:Nhà hàng
   47 (3.93%)


Từ điển thuật ngữ 1C:DOANH NGHIỆP

Đăng nhập OpenID (OpenID Authentication)

Đăng nhập OpenID là một trong các dạng đăng nhập được hỗ trợ bởi cơ chế đăng nhập 1C:DOANH NGHIỆP.

Trong trường hợp này, việc đăng nhập được thực hiện không phải bởi cơ sở thông tin cụ thể có người sử dụng thử kết nối, mà bởi OpenID-provider ngoài lưu danh sách người sử dụng.

Ưu điểm của dạng đăng nhập này được thấy rõ khi người sử dụng làm việc với số lượng lớn các cơ sở thông tin khác nhau.

Nếu sử dụng dạng đăng nhập 1C:DOANH NGHIỆP thì mỗi lần kết nối đến cơ sở thông tin, người sử dụng sẽ phải nhập tên truy cập và mật khẩu.

Nếu sử dụng dạng đăng nhập OpenID thì mỗi lần thực hiện thủ tục đăng nhập khi kết nối đến một trong các cơ sở thông tin, người sử dụng sẽ truy cập vào tất cả các cơ sở thông tin còn lại mà không cần truy vấn tên truy cập và mật khẩu. OpenID-provider sẽ tự động đăng nhập người sử dụng trên cơ sở thông tin sẵn có về người sử dụng đó.

Có thể xem trình tự thao tác thực hiện khi kết nối người sử dụng trên sơ đồ sau:


Để làm OpenID-provider, có sử dụng cơ sở thông tin 1C:DOANH NGHIỆP. Để thực hiện điều này, cơ sở thông tin được đăng tải trên Web-server có chỉ ra các tham số đặc biệt.

 ứng dụng Client truy cập đến cơ sở thông tin 1,

2 – cơ sở thông tin 1 truy cập đến OpenID-provider để đăng nhập người sử dụng,

3 – OpenID-provider thực hiện thủ tục đăng nhập: người sử dụng nhập tên truy cập và mật khẩu; trong trường hợp đăng nhập thành công trên máy tính của người sử dụng, trong Cookie có lưu dấu hiệu cho thấy Provider đã đăng nhập người sử dụng,

4 – khi sử dụng dấu hiệu đăng nhập đã lưu trong Cookie, người sử dụng được kết nối đến cơ sở thông tin 1 và bắt đầu làm việc,

5, 6 – khi truy cập đến cơ sở thông tin khác, người sử dụng không cần nhập lại tên truy cập và mật khẩu; trên cơ sở dấu hiệu đăng nhập đã lưu trong Cookie, OpenID-provider tự động thực hiện đăng nhập đối với người sử dụng.

Trong tùy chỉnh OpenID-provider có thể đặt thời gian lưu dấu hiệu đăng nhập. Điều này cho phép truy vấn đăng nhập lại một lần nữa trong trường hợp kết nối đến cơ sở thông tin diễn ra trong khoảng thời gian dài.