Mua hàng:0983715689 Diễn đàn   Đặt câu hỏi
Hỗ trợ sử dụng Tư vấn mua hàng
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Phản hồi, ý kiến góp ý của bạn với 1VS Phản hồi - góp ý
Hotline:(0988-721-127)
(04) 3514-85-50
(04) 3514-85-51
(04) 3514-84-30
Share |

1C:Quản lý tổng thể (ARM)

Đăng ký nhận bài viết
 1. Bạn đang dùng giải pháp 1C nào?
  1. 1C:KẾ TOÁN 8
   1181 (98.83%)
  2. 1C:Bán lẻ 8
   305 (25.52%)
  3. 1C:Quản lý thương mại
   140 (11.72%)
  4. 1C:Quản lý tổng thể (ARM)
   93 (7.78%)
  5. 1C:Quản lý văn bản (ECM)
   72 (6.03%)
  6. 1C:Hóa đơn
   67 (5.61%)
  7. 1C:Hiệu thuốc
   54 (4.52%)
  8. 1C:Cửa hàng điện máy
   52 (4.35%)
  9. 1C:Nhà hàng
   47 (3.93%)


Ví dụ minh họa

Tải về Flash minh họa "Ví dụ thiết kế cấu hình"

Trong ví dụ minh hoạ dưới đây sẽ trình bày cấu trúc của ứng dụng dùng để tự động hoá hoạt động của doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực thương mại.

Trong ứng dụng có các đối tượng (object) sau:

Danh mục (Calalog) dùng để lưu giữ các thông tin ít thay đổi và được sử dụng trong các đối tượng khác, ví dụ trong Chứng từ (Documents), Biểu ghi (Register) và Báo cáo (Report). Trong ví dụ của chúng có có các Danh mục sau:

 • HàngHóa: là danh sách hàng hoá
 • ĐốiTác: là danh sách khách hàng, người cung cấp hàng, cũng như các công ty khác.
 • Kho: là danh sách các kho của doanh nghiệp (nơi cất giữ bảo quản hàng hoá).

Chứng từ (Document) dùng để ghi lại các sự kiện diễn ra trong quá trình tồn tại của doanh nghiệp. Chứng từ được lưu giữ trong cơ sở dữ liệu của hệ thống và bao gồm các thông tin về Ngày và giờ (Date and Time), bên cạnh đó còn có Số chứng từ (Number). Trong ứng dụng của chúng ta có các chứng từ sau:

 • PhiếuNhập: dùng để ghi nhận quá trình nhập hàng hoá vào kho, đồng thời bổ sung một ghi chép về việc nhập hàng vào biểu ghi tích lũy TồnKho
 • PhiếuXuất: dùng để ghi nhận quá trình tiêu thụ hàng hoá, làm giảm số lượng trong Biểu ghi TồnKho và bổ sung một ghi chép trong biểu ghi tích lũy BánHàng

Biểu ghi tích lũy (Accumulation Register) lưu giữ các thông tin về số liệu tồn hoặc phát sinh liên quan đến các đối tượng trong lĩnh vực ứng dụng. Chúng ta cần bổ sung các biểu ghi tích luỹ sau:

 • TồnKho: dùng để lưu trữ các ghi chép về chuyển động hàng hoá trong kho, đưa ra các thông tin về số lượng hàng tồn trong mỗi kho.
 • BánHàng: dùng để lưu trữ các ghi chép về việc bán hàng, đưa ra các thông tin về số lượng hàng đã bán theo từng loại mặt hàng và từng đối tác.

Báo cáo (Report) dùng để trình bày trên màn hình hoặc bản in các số liệu tổng hợp và chi tiết. Báo cáo không lưu lại bất kỳ dữ liệu nào vào trong cơ sở dữ liệu, nó chỉ lấy thông tin từ các đối tượng khác, xử lý các thông tin đó và đưa kết quả ra biểu mẫu kết quả. Trong ví dụ đơn giản này, chúng ta chỉ tạo ra 2 báo cáo:

 • HàngTồnKho: dùng để đưa ra số lượng hàng còn lại theo từng kho. Dữ liệu được lấy ra từ biểu ghi tích luỹ TồnKho.
 • PhânTíchBánHàng: dùng để đưa ra số lượng hàng đã bán theo từng nhóm. Dữ liệu được lấy ra từ biểu ghi tích luỹ BánHàng.
Cấu trúc chung của cấu hình có thể diễn giải theo sơ đồ sau (mũi tên chỉ chiều các luồng dữ liệu):

Nền tảng công nghệ 1C:DOANH NGHIỆP 8 - Ví dụ minh họa

Chúng ta cùng xem giải thích các mối liên hệ chính giữa các đối tượng:

 • Dữ liệu từ các danh mục thường được sử dụng trong các đối tượng khác, bởi vì danh mục chính là nơi lưu giữ thông tin về các đối tượng chính trong lĩnh vực ứng dụng.
 • Chứng từ ghi nhận các sự kiện có ý nghĩa kinh tế và làm thay đổi trạng thái của các biểu ghi.
 • Báo cáo sử dụng các dữ liệu từ biểu ghi và từ các đối tượng khác để đưa ra các thông tin cần thiết cho người sử dụng.

Nhiệm vụ của người lập trình là tạo lập và thay đổi các đối tượng cần thiết, tạo các mối liên hệ giữa chúng, sửa đổi các thuộc tính, xác định các sự kiện cho các đối tượng bằng cách sử dụng công cụ trong ngôn ngữ lập trình sẵn có.

Tất cả các đối tượng được tạo nên bằng các công cụ trực quan và sẽ trình bày ở phần dưới.

Để bắt đầu công việc, sau khi cài đặt «1C:DOANH NGHIỆP», hãy tạo một cơ sở dữ liệu mới, sau đó khởi động «1C:DOANH NGHIỆP» dưới chế độ “Bộ thiết kế” và mở ra cây ứng dụng. Tất cả các thao tác này được ghi trong tài liệu: «1C:DOANH NGHIỆP» - Installation and Start up” được cung cấp cùng hệ thống.

Tạo các Danh mục và Biểu ghi

Sau khi tạo mới cơ sở dữ liệu và khởi động Bộ thiết kế, chúng ta có thể bắt đầu tạo lập ứng dụng. Trong giai đoạn này chúng ta tạo lập Danh mục và Biểu ghi tích lũy.

Trong bất kỳ Danh mục nào trong hệ thống «1C:DOANH NGHIỆP» đều có 2 thuộc tính (mục tin – Attribute) ngầm định là Code và Description. Trong ví dụ của chúng ta, danh mục HàngHóa sẽ có thêm 1 thuộc tính nữa là Giá.

Dưới đây là màn hình soạn thảo các thuộc tính của danh mục HàngHóa.

Nền tảng công nghệ 1C:DOANH NGHIỆP 8 - soạn thảo các thuộc tính của danh mục HàngHóa

Đặt dấu hộp kiểm của thuộc tính: Hierarchical. Điều này có nghĩa rằng, hàng hoá trong danh danh mục sẽ được nhóm theo các lớp, ví dụ: “Màn hình”, “Đồ điện dân dụng”. Trong trường hợp cần thiết, có thể đưa ra tất cả danh mục hàng hoá mà không cần phân chia theo nhóm.

Trong danh mục ĐốiTác, ngoài 2 thuộc tính chuẩn là Code và Description, chúng ta bổ sung thêm 2 mục tin nữa là: MãThuế và ĐịaChỉ.

Trong danh mục Kho, chúng ta không cần bổ sung thêm thuộc tính nào nữa vì chỉ cần sử dụng 2 thuộc tính sẵn có là Code là Description.

Bây giờ, chúng ta xây dựng biểu ghi TồnKho mà trong đó sẽ lưu trữ lại số lượng hàng tồn trong mỗi kho. Để giải quyết nhiệm vụ này, biểu ghi TồnKho cần có thêm 2 Chiều đo (Dimension): HàngHóa và Kho, và 1 Số đo (Resource): SốLượng. Xin lưu ý rằng, khi định nghĩa Kiểu dữ liệu (Data type) của Chiều đo HàngHóa, cần bấm phím […] và sau đó trong hộp thoại vừa hiện ra, cần chọn danh mục HàngHóa. Và như vậy, bằng cách đơn giản nhất, chúng ta đã xác định được mối liên hệ giữa các đối tượng.

Dưới đây là minh họa cửa sổ soạn cấu trúc của biểu ghi TồnKho và các thuộc tính của nó.

Nền tảng công nghệ 1C:DOANH NGHIỆP 8 - soạn cấu trúc của biểu ghi TồnKho và các thuộc tính của nó

Biểu ghi BánHàng cũng lập ra một cách tương tự. Trong đó có hai Chiều đo: ĐốiTác và HàngHóa; và một Số đo là SốTiền. Biểu ghi sẽ lưu trữ các số liệu về số lượng hàng đã bán trong kỳ, có tính đến từng đối tác và dạng hàng hoá, và như vậy, biểu ghi này có đặc tính là Phát sinh (Turnover), khác với biểu ghi TồnKho có đặc tính là Tồn (Balances).

Nền tảng công nghệ 1C:DOANH NGHIỆP 8 - soạn cấu trúc của biểu ghi tích lũy

Tạo chứng từ

Trước tiên, chúng ta tạo chứng từ PhiếuNhập để dùng ghi nhận quá trình nhập hàng vào kho, đồng thời tạo phép kết chuyển (Posting) dữ liệu vào biểu ghi TồnKho.

Ở bất cứ chứng từ nào trong hệ thống «1C:DOANH NGHIỆP» đều có 2 thuộc tính ngầm định là: Ngày (Date)và SốThứTự (Number). Chúng ta tạo thêm một mục tin mới là NgườiCungCấp và Kho, bên cạnh đó, tạo thêm phần bảng (Tabular session) HàngHóa với các mục tin HàngHóa và SốLượng.

Về nguyên tắc, có thể không cần tạo ra biểu mẫu (form) chứng từ. Hệ thống có thể tự động tạo ra biểu mẫu khi nó cần hiển thị. Nhưng đôi khi, những biểu mẫu như vậy có thể không hoàn toàn thuận tiện cho việc nhập và xem dữ liệu. Trong trường hợp đó, cần tạo ra dựng biểu mẫu bằng các phương tiện sẵn có trong «1C:DOANH NGHIỆP». Bộ dựng biểu mẫu (Form Wizard) đưa ra thông báo có dạng sau:

Nền tảng công nghệ 1C:DOANH NGHIỆP 8 - Tạo biểu mẫu cho chứng từ

Dưới đây là cửa sổ tạo dựng biểu mẫu trên màn hình.

Nền tảng công nghệ 1C:DOANH NGHIỆP 8 - Tạo biểu mẫu chứng từ

Trong hộp thoại soạn chứng từ, trong phần Bản ghi của biểu (Movements), hãy đánh dấu các biểu ghi mà chúng ta cần lưu chuyển. Đối với PhiếuNhập, đó là biểu ghi TồnKho, còn đối với PhiêuXuất đó là các biểu ghi: TồnKho và BánHàng

Nền tảng công nghệ 1C:DOANH NGHIỆP 8 - Soạn bộ dựng các dịch chuyển

Tiếp theo, chúng ta xây dựng thuật toán để kết chuyển chứng từ PhiếuNhập mà khi đó, biểu ghi TồnKho sẽ ghi thêm tăng số lượng hàng có trong chứng từ theo từng loại mặt hàng và theo từng kho. Chúng ta sử dụng Bộ dựng các bản ghi của biểu (Movement Wizard):

Nền tảng công nghệ 1C:DOANH NGHIỆP 8 - Bộ dựng dịch chuyển của biểu ghi

Ở phần bên phải màn hình có hiển thị các thuộc tính và phần bảng của Chứng từ, ở phía dưới là các Chiều đo và Số đo của Biểu ghi. Khi bấm vào nút |Fill Expressions|, sẽ tự động thiết lập các mối liên hệ tương ứng. Sau khi bấm |OK|, bộ dựng sẽ tự tạo ra mã lệnh trên ngôn ngữ hệ thống.

Tương tự như vậy đối với việc tạo dựng chứng từ PhiếuXuất, ngoại trừ khác biệt là trong phần Kiểu bản ghi của biểu (Register movement type) sẽ được đặt là Xuất (Expense) (chứ không phải là Nhập (Receipt) như trong PhiếuNhập) và bổ sung thêm các ghi chép trong biểu ghi BánHàng.

Thuật toán kết chuyển chứng từ do bộ dựng kết chuyển tự tạo ra như chúng ta sử dụng như trên, còn bây giờ chúng ta hãy xem các mã lệnh trên ngôn ngữ của hệ thống.

Nền tảng công nghệ 1C:DOANH NGHIỆP 8 -

Xây dựng báo cáo

Các báo cáo dùng để hiển thị chi tiết và tổng hợp các thông tin được lưu trong cơ sở dữ liệu. Trong ví dụ của chúng ta sẽ lập 2 báo cáo: HàngTồnKho và PhânTíchBánHàng.

Báo cáo HàngTồnKho chỉ ra số lượng hàng tồn thực tế trong mỗi kho.

Nền tảng công nghệ 1C:DOANH NGHIỆP 8 -

Báo cáo này có thể dễ dàng tạo ra bằng Bộ dựng báo cáo (Report Wizard).

Nền tảng công nghệ 1C:DOANH NGHIỆP 8 -

Trong bộ dựng báo cáo HàngTồnKho, ở trang đầu tiên Bảng và Trường (Tables and Fields), chúng ta lựa chọn các trường từ AccumulationRegister.TồnKho. Sau khi bấm vào OK, hệ thống sẽ tự động tạo ra biểu mẫu để hiển thị báo cáo với các đoạn mã lệnh trên ngôn ngữ hệ thống.

Bây giờ, chúng ta tạo báo cáo PhânTíchBánHàng, mà trong đó dữ liệu được lấy ra từ biểu ghi BánHàng, được thể hiện dưới dạng Bảng tổng hợp (Pivot-table). Đây là một công cụ rất hiệu quả trong việc hiển thị dữ liệu nhiều chiều, hơn nữa, người sử dụng có thể tự thay đổi cấu trúc của bảng: thêm vào hay bỏ đi các trường, thay đổi thứ tự hiển thị.

Trước tiên, chúng ta tạo hộp thoại của báo cáo, tiếp theo đặt điều khiển có dạng <Hộp văn bản dạng bảng> (SpreadSheet Document Field).

[Nền tảng công nghệ 1C:DOANH NGHIỆP 8 - Bộ dựng biểu mẫu báo cáo

Sau đó đặt thêm Bảng tổng hợp (Pivot-table) vào điều khiển này.

Nền tảng công nghệ 1C:DOANH NGHIỆP 8 -

Tiếp theo, trong ô chỉnh sửa biểu mẫu, chúng ta chuyển sang thẻ “Mô-đun”, tạo Truy vấn (Query) bằng cách dùng Bộ lập truy vấn (Query Builder) và viết thêm vài dòng lệnh bằng ngôn ngữ hệ thống.

Nền tảng công nghệ 1C:DOANH NGHIỆP 8 -

Kết quả là dữ liệu từ Biểu ghi sẽ lấy ra bằng truy vấn và hiển thị vào Bảng tổng hợp.

Tạo dựng giao diện thanh công cụ

Còn lại một việc nhỏ nữa là tạo dựng menu chính cho ứng dụng. Để làm được điều này, chúng ta lập một đối tượng mới là Giao diện (Interface) – MenuChính. Sau đó sử dụng công cụ Bộ dựng menu (Menu Wizard) để thiết kế.

Nền tảng công nghệ 1C:DOANH NGHIỆP 8 -

Dưới đây là màn hình miêu tả đối tượng giao diện (MenuChính) và đối tượng menu có tên là: Menu chính

Nền tảng công nghệ 1C:DOANH NGHIỆP 8 -

Như vậy, hầu hết các phần của ứng dụng được xây dựng bằng các công cụ trực quan. Thuật toán lưu chuyển chứng từ trên cơ sở ngôn ngữ hệ thống được hình thành bởi bộ dựng phụ trợ (Wizard). Chỉ có một phần cần lập trình là khi bổ sung một số các dòng mã lệnh vào trong báo cáo PhânTíchBánHàng. Khi đó, việc tạo các truy vấn được tạo nên bằng bộ lập truy vấn (Query Builder).

Thử nghiệm ứng dụng

Để kiểm tra hoạt động của ứng dụng, từ chế độ “Bộ thiết kế” cần bấm vào Gỡ rối\Bắt đầu gỡ rối (Debug\Start Debuging). Dưới đây là các biểu mẫu chính của cấu hình.

Trước hết, nhập dữ liệu vào các danh mục Kho, HàngHoá và ĐốiTác

Nền tảng công nghệ 1C:DOANH NGHIỆP 8 -

Nền tảng công nghệ 1C:DOANH NGHIỆP 8 -

Sau đó nhập dữ liệu vào các chứng từ PhiếuNhập và PhiếuXuất.

Để ví dụ, chúng ta xem biểu mẫu PhiếuXuất.

Nền tảng công nghệ 1C:DOANH NGHIỆP 8 -

Trên cơ sở thông tin từ các biểu ghi, sẽ hình thành ra các báo cáo. Dưới đây là báo cáo HàngTồnKho:

Nền tảng công nghệ 1C:DOANH NGHIỆP 8 -

Xin lưu ý trong báo cáo PhânTíchBánHàng, nhờ có ô cửa sổ: trường của Pivot-Table, chúng ta có thể lựa chọn hoặc loại bỏ các trường (Chiều đo và Số đo - Dimension và Resource). Có thể dễ dàng thay đổi cấu trúc của báo cáo bằng cách sử dụng chuột.

Nền tảng công nghệ 1C:DOANH NGHIỆP 8 -

Như vậy, thời gian để tạo ra ứng dụng này không vượt quá 1 giờ, còn lợi ích và hiệu quả đem lại thì rất rõ ràng. Chỉ mất vài phút là có thể tạo ra một ứng dụng quản lý tự động, có thể sử dụng cho công tác kế toán hàng hoá và phân tích bán hàng. Xin lưu ý rằng cần phải viết một vài dòng lệnh trong báo cáo PhânTíchBánHàng, thế nhưng truy vấn có thể lập trên bộ lập truy vấn (Query builder), còn việc hỗ trợ chính tả lập trình có thể làm rút ngắn thời gian viết chương trình xuống còn vài giây.

Tải về Flash minh họa "Ví dụ thiết kế cấu hình"


Khả năng t&iacute;ch hợp Trang trước