Mua hàng:0983715689 Diễn đàn   Đặt câu hỏi
Hỗ trợ sử dụng Tư vấn mua hàng
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Phản hồi, ý kiến góp ý của bạn với 1VS Phản hồi - góp ý
Hotline:(0988-721-127)
(04) 3514-85-50
(04) 3514-85-51
(04) 3514-84-30
Share |

1C:Quản lý tổng thể (ARM)

Đăng ký nhận bài viết
 1. Bạn đang dùng giải pháp 1C nào?
  1. 1C:KẾ TOÁN 8
   1181 (98.83%)
  2. 1C:Bán lẻ 8
   305 (25.52%)
  3. 1C:Quản lý thương mại
   140 (11.72%)
  4. 1C:Quản lý tổng thể (ARM)
   93 (7.78%)
  5. 1C:Quản lý văn bản (ECM)
   72 (6.03%)
  6. 1C:Hóa đơn
   67 (5.61%)
  7. 1C:Hiệu thuốc
   54 (4.52%)
  8. 1C:Cửa hàng điện máy
   52 (4.35%)
  9. 1C:Nhà hàng
   47 (3.93%)


Lập báo cáo

Mục đích thử nghiệm

Khi tiến hành các cuộc thử nghiệm có đặt ra những mục đích sau:

 • So sánh hiệu suất «1C:DOANH NGHIỆP 7.7»  và «1C:DOANH NGHIỆP 8.0» khi lập báo cáo theo số dư và biến động của biểu ghi tích lũy.
 • Đánh giá mức ảnh hưởng của các yếu tố khác nhau vào hiệu suất khi lập báo cáo.

Điều kiện thử nghiệm

Khi tiến hành thử nghiệm, có sử dụng các báo cáo của các cấu hình mẫu «1C:DOANH NGHIỆP»:

 • «1C:DOANH NGHIỆP 7.7»  – “Báo cáo biến động hàng tồn kho”.
 • «1C:DOANH NGHIỆP 8.0» – “Bảng kê hàng hóa trong kho”.

Mức độ ảnh hưởng được khảo sát đối với thời gian lập báo cáo theo các yếu tố sau:

 • Giá trị của kỳ để tiến hành phân tích.
 • Lọc theo mặt hàng đã quy định là 10 phần tử.
 • Số lượng các phần tử của mặt hàng mà theo đó có đặt phiễu lọc.

Giá trị của kỳ tiến hành phân tích là 1 tháng.

Kết quả thử nghiệm

Mức độ ảnh hưởng giá trị của kỳ mà theo đó tiến hành việc phân tích, thời gian thực hiện báo cáo được đưa ra trong biểu đồ sau: 

Nền tảng công nghệ 1C:DOANH NGHIỆP 8 - Kết quả thử nghiệm 1

Phân tích kết quả này cho phép đưa ra kết luận về việc tăng đáng kể tốc độ khi lập báo cáo của «1C:DOANH NGHIỆP 8.0» so với «1C:DOANH NGHIỆP 7.7». Ngoài ra, khi tăng giá trị kỳ đang phân tích từ tuần đến năm, trong trường hợp của «1C:DOANH NGHIỆP 7.7» thời gian thực hiện báo cáo đã tăng lên 3.75 lần, cũng như vậy trong trường hợp của «1C:DOANH NGHIỆP 8.0» thời gian thực hiện báo cáo chỉ tăng lên 1.36 lần. 

Đánh giá sự ảnh hưởng của số lượng các mặt hàng bằng sự lựa chọn được cài đặt sẵn vào tốc độ thực hiện báo cáo được đưa ra trong biểu đồ sau.

Nền tảng công nghệ 1C:DOANH NGHIỆP 8 - Kết quả thử nghiệm 2 

Tốc độ thực hiện báo cáo của «1C:DOANH NGHIỆP 8.0» lớn hơn rất nhiều so với chỉ số này của «1C:DOANH NGHIỆP 7.7».


Kết luận Trang sau

Công suất thiết bị Trang trước