Mua hàng:0983715689 Diễn đàn   Đặt câu hỏi
Hỗ trợ sử dụng Tư vấn mua hàng
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Phản hồi, ý kiến góp ý của bạn với 1VS Phản hồi - góp ý
Hotline:(0988-721-127)
(04) 3514-85-50
(04) 3514-85-51
(04) 3514-84-30
Share |

1C:Quản lý tổng thể (ARM)

Đăng ký nhận bài viết
 1. Bạn đang dùng giải pháp 1C nào?
  1. 1C:KẾ TOÁN 8
   1181 (98.83%)
  2. 1C:Bán lẻ 8
   305 (25.52%)
  3. 1C:Quản lý thương mại
   140 (11.72%)
  4. 1C:Quản lý tổng thể (ARM)
   93 (7.78%)
  5. 1C:Quản lý văn bản (ECM)
   72 (6.03%)
  6. 1C:Hóa đơn
   67 (5.61%)
  7. 1C:Hiệu thuốc
   54 (4.52%)
  8. 1C:Cửa hàng điện máy
   52 (4.35%)
  9. 1C:Nhà hàng
   47 (3.93%)


Kết quả thử nghiệm

Sự ảnh hưởng của số lượng các kỳ của phiên bản hiện tại đối với thời gian kết chuyển chứng từ

Thời gian kết chuyển chứng từ phụ thuộc vào số lượng các kỳ của phiên bản hiện tại khi làm việc cùng một thời điểm ở chế độ cạnh tranh được trình bày trong biểu đồ sau.

Nền tảng công nghệ 1C:DOANH NGHIỆP 8 - Số lượng phiên làm việc hiện tại

Việc phân tích các kết quả nhận được trong quá trình tiến hành cuộc thử nghiệm này cho thấy, đối với trường hợp của «1C:DOANH NGHIỆP 7.7», mức thời gian phản hồi của hệ thống đặt ra trong cuộc thử nghiệm này là 15 giây, số lượng phiên làm việc là 35, còn đối với «1C:DOANH NGHIỆP 8.0», giá trị không được vượt quá 5 giây đối với 140 phiên làm việc hiện tại. Cần nhấn mạnh là khi tiến hành cuộc thử nghiệm này, phụ tải lớn nhất đối với hệ thống đã được chọn làm mô hình, phụ tải này vượt quá phụ tải thực tế theo kết quả nhận được từ các cuộc điều tra. Khi thực hiện cuộc thử nghiệm này, server cơ sở dữ liệu và server của «1C:DOANH NGHIỆP» đối với phiên bản «1C:DOANH NGHIỆP 8.0» đã được cài đặt trong những máy tính khác nhau. 

Ảnh hưởng của việc điền chứng từ đối với tốc độ kết chuyển 

Sự ảnh hưởng số lượng các mặt hàng trong các chứng từ đã được kết chuyển bởi một bộ phận người sử dụng đối với thời gian phản ứng của hệ thống được đưa ra trong biểu đồ dưới đây. Đánh giá so sánh chỉ thực hiện dành cho «1C:DOANH NGHIỆP 8.0».

Nền tảng công nghệ 1C:DOANH NGHIỆP 8 - Số lượng phiên làm việc hiện tại

Khi thực hiện cuộc thử nghiệm để mô hình hóa tính huống, chứng từ với mức độ lớn điền phần bảng được nhập vào một phần trong số các máy tính:

 • 90% phiên làm việc hiện tại nhập các chứng từ, kích cỡ phần bảng của các chứng từ này là 20 dòng; 
 • 10% phiên làm việc hiện tại nhập các chứng từ, kích cỡ phần bảng của các chứng từ này là 1000 dòng (tần số nhập các chứng từ này là 1 chứng từ/phút). 

Kết quả cho thấy, tổng số thông tin được ghi tăng lên 5,9 lần. Từ các kết quả nhận được trong biểu đồ cho thấy, nếu tăng khối lượng ghi thông tin lên 5,9 lần thì thời gian phản hồi của hệ thống chỉ tăng lên 2,3 lần, đồng thời duy trì được giá trị thời gian phản hồi thích hợp. 

Sự phụ thuộc của tốc độ kết chuyển dòng của chứng từ vào việc điền phần bảng

Sự phụ thuộc của thời gian kết chuyển một dòng chứng từ vào số lượng dòng trong chứng từ đã được kết chuyển đưa ra theo biểu đồ dưới đây. 

Nền tảng công nghệ 1C:DOANH NGHIỆP 8 - Số lượng dòng chứng từ

Theo số liệu trên biểu đồ cho phép đưa ra kết luận, trong trường hợp của «1C:DOANH NGHIỆP 7.7», thời gian tăng khi số dòng tăng trong chứng từ kết chuyển. Còn «1C:DOANH NGHIỆP 8.0» làm việc hoàn toàn khác, khi tăng số lượng các dòng trong chứng từ thì thời gian kết chuyển từng chứng từ sẽ giảm. Như vậy, dù tăng thời gian kết chuyển chứng từ thì khả năng lưu thông của hệ thống cũng tăng. Khuynh hướng này được duy trì và khi tăng số lượng phiên làm việc hiện tại, các phiên làm việc này thực hiện nhập và kết chuyển các chứng từ ở chế độ cạnh tranh. Tần số nhập các chứng từ của một phiên làm việc hiện tại là 1 chứng từ/phút. Trong mỗi chứng từ thứ tư sử dụng thành phần hàng hóa “cạnh tranh” (tương giao).  

Khi thực hiện cuộc thử nghiệm này, server cơ sở dữ liệu và server của «1C:DOANH NGHIỆP 8.0» được phân bố trong những máy tính khác nhau. 

Sự ảnh hưởng của việc điền phần bảng vào thời gian kết chuyển chứng từ

Sự phụ thuộc của thời gian kết chuyển chứng từ vào số lượng dòng trong phần bảng được thể hiện trong bảng sau đây.

Nền tảng công nghệ 1C:DOANH NGHIỆP 8 - Số lượng dòng chứng từ

Kết quả thực hiện nhận được khi 10 phiên làm việc hiện tại làm việc đồng thời, các phiên làm việc này thực hiện việc ghi và kết chuyển chứng từ với tần suất 1 chứng từ/phút. Thành phần hàng hóa “cạnh tranh” (tương giao) được sử dụng trong mỗi chứng từ thứ tư. Kết quả thử nghiệm được tiến hành cùng với việc sử dụng phiên làm việc hiện tại được đưa ra làm cơ sở để so sánh. Khi thực hiện cuộc thử nghiệm này, server cơ sở dữ liệu và server của «1C:DOANH NGHIỆP» được phân bố trong những máy tính khác nhau.  

Qua phân tích các kết quả nhận được cho thấy, khi tăng số lượng phiên làm việc hiện tại lên 10 lần thì thời gian kết chuyển chứng từ tăng lên 1.6 lần, khi kích cỡ của phần bảng chứng từ này là 1000 vị trí mặt hàng. Khi tăng kích cỡ của phần bảng chứng từ lên 10 lần thì thời gian kết chuyển chứng từ tăng lên 4,7 lần đối với phiên làm việc hiện tại và tăng lên 6.6 lần đối với mười phiên làm việc hiện tại.


Phân bổ server 1C:DOANH NGHIỆP Trang sau

Hiệu suất, quy mô Trang trước