Mua hàng:0983715689 Diễn đàn   Đặt câu hỏi
Hỗ trợ sử dụng Tư vấn mua hàng
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Phản hồi, ý kiến góp ý của bạn với 1VS Phản hồi - góp ý
Hotline:(0988-721-127)
(04) 3514-85-50
(04) 3514-85-51
(04) 3514-84-30
Share |

1C:Quản lý tổng thể (ARM)

Đăng ký nhận bài viết
 1. Bạn đang dùng giải pháp 1C nào?
  1. 1C:KẾ TOÁN 8
   1181 (98.83%)
  2. 1C:Bán lẻ 8
   305 (25.52%)
  3. 1C:Quản lý thương mại
   140 (11.72%)
  4. 1C:Quản lý tổng thể (ARM)
   93 (7.78%)
  5. 1C:Quản lý văn bản (ECM)
   72 (6.03%)
  6. 1C:Hóa đơn
   67 (5.61%)
  7. 1C:Hiệu thuốc
   54 (4.52%)
  8. 1C:Cửa hàng điện máy
   52 (4.35%)
  9. 1C:Nhà hàng
   47 (3.93%)


Đào tạo trực tuyến

Nội dung khóa đào tạo

Đối tượng và các phương pháp kế toán

Đối tượng của kế toán là toàn bộ các hoạt động của doanh nghiệp. Phương pháp kế toán được sử dụng là: kiểm kê (kiểm tra sự tồn tại thực tế của đối tượng kế toán cụ thể), chứng từ hoá (ghi nhận bằng giấy tờ) và ghi kép trên tài khoản.

Tài khoản

là bảng dùng để nhóm các giao dịch đồng nhất với nhau, bao gồm hai phần: bên Nợ (Debit) và bên Có (Credit) dùng để ghi lại giá trị giao dịch bằng tiền. Tài khoản có thể có chia thành 2 dạng: Tài sản (Active) và Nguồn vốn (Passive). Tài khoản Tài sản là tài khoản mà số dư đầu và dư cuối bao giờ cũng nằm ở bên Nợ, tài khoản Nguồn vốn có số dư đầu và dư cuối nằm ở bên Có. Ngoài hai dạng tài khoản trên, có thể có tài khoản hỗn hợp, có nghĩa là tài khoản này vừa có tính Tài sản, vừa có tính Nguồn vốn, phụ thuộc vào vị trí của số dư nằm ở bên Nợ hay bên Có.

Giao dịch

dùng để phản ánh các hoạt động trong chu kỳ sống của doanh nghiệp.

Trong việc tự động hoá công tác kế toán của chúng ta, một giao dịch gồm nhiều bút toán, được hình thành trên cơ sở một chứng từ điện tử, tương tự như một chứng từ giấy mà chúng ta thường gặp trong kế toán thường ngày.

Bút toán

là một bản ghi kế toán thể hiện chi tiết một công việc cụ thể, thông thường bao gồm hai phần: bên Nợ và bên Có. Khi tổ chức kế toán như vậy, giá trị số tiền bao giờ cũng nằm ở bên Nợ của tài khoản này và bên Có của một tài khoản khác. Việc này được gọi là ghi kép. Quy tắc “ghi kép” minh họa cho chân lý: “không có gì tự nhiên sinh ra và không có gì tự nhiên mất đi”.

Có thể tồn tại một hình thức tổ chức kế toán khác được ứng dụng trong hệ thống các nước phương Tây, khi mà giá trị một bút toán có thể ghi theo bên Có của một tài khoản và nhiều Nợ của các tài khoản khác, hoặc ngược lại, một Nợ - nhiều Có. Tuy nhiên, điều này không vi phạm quy tắc ghi kép vì tổng giá trị vẫn được kiểm tra theo một giao dịch. Việc lựa chọn sơ đồ kế toán khi tự động hoá bằng hệ thống 1C:DOANH NGHIỆP phụ thuộc vào điều kiện ban đầu bạn đặt ra. Hệ thống 1C:DOANH NGHIỆP cho phép tiến hành hai kiểu kế toán trên.

Một điểm ngoại trừ của quy tắc ghi kép là nó không được áp dụng cho các tài khoản ngoại bảng. Khi hình thành các bút toán theo tài khoản ngoại bảng, không nhất thiết cần phải ghi lại các tài khoản đối ứng. Tài khoản ngoại bảng, ví dụ, có thể dùng để tiến hành kế toán các tài sản mà không thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp, như tài sản đi thuê, hàng hoá nhận bán ký gửi...

Nếu theo cách thức nhóm và tổng hợp thì tài khoản có thể chia thành hai dạng: tài khoản tổng hợp và tài khoản phân tích (chi tiết)

·      tài khoản tổng hợp dùng để tính số tổng theo giá trị bằng tiền

·      tài khoản phân tích dùng để lưu trữ các thông tin chi tiết. Tài khoản phân tích dùng để chi tiết hoá các thông tin của tài khoản tổng hợp theo các dạng đối tượng kế toán, đơn vị tính với các số liệu theo giá trị bằng tiền hoặc các số đo tự nhiên.

Mối liên hệ giữa tài khoản tổng hợp và tài khoản phân tích như sau: số dư của tài khoản tổng hợp bao giờ cũng bằng với tổng số dư của các tài khoản chi tiết (tài khoản cấp dưới) trực thuộc tài khoản tổng hợp đó. Tương tự như vậy cũng giống như số phát sinh.

Tất cả các tài khoản trong doanh nghiệp tập trung lại tạo thành hệ thống tài khoản.

Kết quả thông tin về hoạt động của doanh nghiệp có thẻ được in ra để sử dụng dưới các dạng báo cáo. Các thông tin này được hình thành từ các nhóm dữ liệu trên tài khoản kế toán. Các dạng báo cáo chính của doanh nghiệp bao gồm: Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả kinh doanh (lỗ - lãi), Báo cáo kết chuyển tiền tệ, Báo cáo công nợ với đối tác, Báo cáo về tình hình biến động vốn chủ sở hữu... Báo cáo chủ đạo (bảng cân đối kế toán) là bản báo cáo lập trên cơ sở ghi kép.

Mức độ đầy đủ và chi tiết của các báo cáo trên phụ thuộc vào mức độ cần thiết thâu tóm các hoạt động của doanh nghiệp trong công tác kế toán (kế toán quản trị và kế toán tài chính).

0


 Các dạng kế toán | Mô tả khóa học | Kỹ thuật và hình thức kế toán