Mua hàng:0983715689 Diễn đàn   Đặt câu hỏi
Hỗ trợ sử dụng Tư vấn mua hàng
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Phản hồi, ý kiến góp ý của bạn với 1VS Phản hồi - góp ý
Hotline:(0988-721-127)
(04) 3514-85-50
(04) 3514-85-51
(04) 3514-84-30
Share |

1C:Quản lý tổng thể (ARM)

Đăng ký nhận bài viết
 1. Bạn đang dùng giải pháp 1C nào?
  1. 1C:KẾ TOÁN 8
   1181 (98.83%)
  2. 1C:Bán lẻ 8
   305 (25.52%)
  3. 1C:Quản lý thương mại
   140 (11.72%)
  4. 1C:Quản lý tổng thể (ARM)
   93 (7.78%)
  5. 1C:Quản lý văn bản (ECM)
   72 (6.03%)
  6. 1C:Hóa đơn
   67 (5.61%)
  7. 1C:Hiệu thuốc
   54 (4.52%)
  8. 1C:Cửa hàng điện máy
   52 (4.35%)
  9. 1C:Nhà hàng
   47 (3.93%)

Đào tạo trực tuyến

Nội dung khóa đào tạo

FILE: /home/vsvn/domains/1vs.vn/public_html/bitrix/modules/main/classes/general/agent.php
LINE: 272
MySQL Query Error: SELECT A.ID, A.MODULE_ID, A.USER_ID, B.LOGIN, B.NAME as USER_NAME, B.LAST_NAME, A.SORT, A.NAME, A.ACTIVE, DATE_FORMAT(A.LAST_EXEC, '%d.%m.%Y %H:%i:%s') as LAST_EXEC, DATE_FORMAT(A.NEXT_EXEC, '%d.%m.%Y %H:%i:%s') as NEXT_EXEC, A.AGENT_INTERVAL, A.IS_PERIOD FROM b_agent A LEFT JOIN b_user B ON(A.USER_ID = B.ID) WHERE A.NAME LIKE '\\\\Bitrix\\\\Main\\\\Data\\\\CacheEngineFiles::delayedDelete(%' ORDER BY A.ID DESC[Table 'b_agent' is marked as crashed and should be repaired]

DB query error.
Please try later.