Mua hàng:0983715689 Diễn đàn   Đặt câu hỏi
Hỗ trợ sử dụng Tư vấn mua hàng
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Call 04.5148550
Phản hồi, ý kiến góp ý của bạn với 1VS Phản hồi - góp ý
Hotline:(0988-721-127)
(04) 3514-85-50
(04) 3514-85-51
(04) 3514-84-30
Share |

1C:Quản lý tổng thể (ARM)

Đăng ký nhận bài viết
 1. Bạn đang dùng giải pháp 1C nào?
  1. 1C:KẾ TOÁN 8
   1181 (98.83%)
  2. 1C:Bán lẻ 8
   305 (25.52%)
  3. 1C:Quản lý thương mại
   140 (11.72%)
  4. 1C:Quản lý tổng thể (ARM)
   93 (7.78%)
  5. 1C:Quản lý văn bản (ECM)
   72 (6.03%)
  6. 1C:Hóa đơn
   67 (5.61%)
  7. 1C:Hiệu thuốc
   54 (4.52%)
  8. 1C:Cửa hàng điện máy
   52 (4.35%)
  9. 1C:Nhà hàng
   47 (3.93%)


Đào tạo trực tuyến

Nội dung khóa đào tạo

Từ chứng từ Ủy nhiệm chi, chúng ta có mẫu in giấy ủy nhiệm chi và chuyển nó đến ngân hàng.

 1. Nhấp nút Ghi lại ở phần dưới biểu mẫu chứng từ Ủy nhiệm chi.
 2. Nhấp nút Ủy nhiệm chi để nhận được biểu mẫu in giấy ủy nhiệm.

 1. Đóng biểu mẫu in giấy ủy nhiệm.
 2. Đánh dấu hộp kiểm đã thanh toán trong biểu mẫu chứng từ và chỉ ra ngày thực tế ngân hàng chuyển tiền thanh toán cho người bán.

Lưu ý

Nếu đánh dấu hộp kiểm đã thanh toán thì khi nhấp nút Ok chứng từ lập ra các bút toán kế toán quản trị. Nếu không đánh dấu hộp kiểm này thì chứng từ chỉ được lưu vào cơ sở dữ liệu.

Lời khuyên

Dấu kiểm đã thanh toán giấy ủy nhiệm chi có thể thiết lập tự động thông qua bộ xử lý Bản sao kê ngân hàng. Hãy mở danh sách các bản sao kê ngân hàng (menu Tiền mặt & Tiền gửi Bản sao kê ngân hàng), thêm vào bản ghi của bản sao kê mới. Trong đó chỉ ra doanh nghiệp, tài khoản thanh toán, ngày tháng lập bản sao. Tiếp tục, trong biểu mẫu của bản sao kê, phải nhấp nút Lọc chứng từ chưa thực hiện – trong cửa sổ riêng này có lọc ra danh sách tất cả giấy uỷ nhiệm thanh toán ngân hàng mà việc thanh toán chúng chưa được phản ánh vào cơ sở dữ liệu. Trong danh sách các chứng từ, cần phải đánh dấu hộp kiểm vào những giấy ủy nhiệm thanh toán đã thực hiện (tương ứng với bản sao kê ngân hàng đang có) và nhấp nút Kết chuyển chứng từ đã thực hiện. Dấu hiệu đã thực hiện sẽ tự động được thiết lập cho những giấy uỷ nhiệm đã thực hiện, các chứng từ đưa ra những bút toán kế toán chuyển tiền thanh toán cho người bán.

 1. Hãy nhấp nút OK ở phần dưới biểu mẫu chứng từ Uỷ nhiệm chi để kết chuyển chứng từ và đóng biểu mẫu.
Bạn vừa mới học được cách phản ánh vào chương trình việc thanh toán với người bán. Ở phần tiếp theo, bạn sẽ học được cách đóng sổ cuối kỳ.
0


 Chuyển tiền cho người bán từ tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp: Ủy nhiệm chi | Mô tả khóa học | Đóng sổ cuối kỳ (Đóng tháng)